ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה על ההודעה מקביעות זמן חתונתם . . .

הנני בזה להביע ברכתי ברכת מזל טוב מזל טוב ושתהי' בשעה טובה ומוצלחת ויבנו בית בישראל בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות.

בברכת מזל טוב מזל טוב

[חתימת יד קדשו]

Перевод:

С Б-жьей помощью

Бруклин, Нью-Йорк

Мир и благословение!

В ответ на ваше извещение о назначении даты бракосочетания на ...

Я шлю вам мое благословение "мазал тов, мазал тов!" И да состоится ваша свадьба в добрый час, в час удачи. И пусть ваш еврейский дом будет вечным строением, возведенным на основах Торы и ее заповедей в духе учения хасидизма.

С благословением "мазал тов, мазал тов",

[Подпись Ребе]