Прикройте глаза правой рукой и произнесите:
Шма Исраэль Адонай Элоэйну Адонай эхад.
(Ашкеназское произношение: Шма Исроэйл Адойной Элой-эйну Адойной эход.)
Слушай, Израиль: Господь – Бог наш, Господь один!
Шепотом:
Барух шем квод малхуто лэолам ваэд.
(Борух шейм квойд малхусой лэойлом воэд)
Благословенно славное имя царства Его во веки веков!

Прослушать произнесение Шма


Вэа-авта эт Адонай Элоэха бэхоль левавха увэхоль нафшеха, увэхоль меодэха. Вэайу адварим аэле, ашер Анохи мецавха айом аль левавэха, вэшинантам леванэха, вэдибарта бам бэшивтэха бэвейтэха увэлехтэха вадэрэх, увэшахбэха, увэкумэха, укшартам лэот аль ядэха, вэайу летотафот бейн эйнэха ухтавтам аль мезузот бейтэха увишеарэха.
(Вэоавто эйс Адойной Элой-эхо, бэхол лэвовхо увэхол нафшехо увэхол мэойдэхо. Вэойу адворим оэйлэ, ашер онойхи мэцавхо айойм ал лэвовэхо. Вэшинантом лэвонэхо вэдибарто бом, бэшивтэхо бэвэйсэхо увэлэхтэхо вадэрэх, увэшохбэхо увэкумэхо. Укшартом лэойс ал йодэхо, вэойу лэтойтофойс бэйн эйнэхо. Ухсавтом ал мэзузойс бэйсэхо, увишъорэхо.)

Прослушать произнесение Вэа-авта


Вэ-айа, им шамоа тишмэу эль мицвотай, ашер Анохи мецавэ этхэм айом лэа-ава эт Адонай элоэйхэм улэовдо бэхоль левавхэм увэхоль нафшехэм вэнатати мэтар арцехэм бэито, йорэ умалькош, вэасафта дганэха, вэтирошха, вэицъарэха, вэнатати эсэв бэсадха ливэ-эмтеха вэахалта вэсавъата, ишамру лахэм пэн ифтэ левавхэм вэсартэм ваавадтэм элоим ахэрим вэиштахавитэм лаэм, вэхара аф Адонай бахэм, вэацар эт ашамаим вэло и-ие матар, вэаадама ло титэн эт йевула, ваавадтэм мээра меаль аарэц атова ашер Адонай нотэн лахэм. Вэсамтэм эт дварай эле аль левавхэм вэаль нафшэхэм укшартэм отам лэот алъ йедхэм вэайу лэтотафот бейн эйнэйхэм, вэлимадтэм отам эт бнейхэм лэдабэр бам бэшивтэха бэвейтэха увэлехтэха вадэрех увэшохбэха увэкумэха, ухтавтам аль мезузот бейтэха увишеарэха. Лэмаан ирбу йемэйхэм вимэй внэйхэм аль аадама, ашер нишба Адонай лаавотэйхэм латэт ла-эм кимэй ашамайим аль aарэц.
(Вэ-ойо им шомойа тишмэу эл мицвойсай ашер онойхи мэцавэ эсхэм айойм, лэааво эс Адэйной Элой-эйхэм улэовдой бэхол лэвавхэм увэхол нафшехэм. Вэносати метар арцэхэм бэитой йойрэ умалкойш, вэосафто дэгонэхо вэсиройшхо вейицhорэхо. Вэносати эйсэв бэсодхо ливэмтэхо, вэохалто вэсовото. Ишомру лохэм пэн йифтэ лэвавхэм, вэсартэм ваавдэтэм Элойим ахэйрим вэиштахависэм лоэм. Вэхоро аф Адойной бохэм вэоцар эс ашомайим вэлой йи-е мотор вэоадомо лой ситэн эс йевуло, ваавадтэм мээйро мэал оорэц атойво ашер Адэйной нойсэн лохэм. Вэсамтэм эс дворай эйлэ ал лэвавхэм вэал нафшехэм укшартэм эйсом лэойс ал йедхэм вэою лэтойтофойс бэйн эйнэйхэм. Вэлимадтэм ойсом эс бнэйхэм лэдабэйр бом, бэшивтэхо бэвэйсэхо увэлэхтэхо вадэрэх увэшохбэхо увэкумэхо. Ухсавтом ал мэзузойс бэйсэхо увишъорэхо. Лэмаан йирбу йемэйхэм вимэй внэйхэм ал оадомо ашер нишба Адой-ной лаавойсэйхэм лосэйс лоэм, кимэй ашомайим ал оорэц.)

Прослушать произнесение Вэ-айа


Вайомер Адонай эль Моше лэмор, дабэр эль бнэй Исраэль вэамарта алэй-эм, вэасу лаэм цицит аль канфэй вигдейэм лэдоротам, вэнатну аль цицит аканаф птиль тхэлет, вэайа лахэм лэцицит уръитэм ото узхартэм эт коль мицвот Адонай вааситэм отам, вэло татуру ахарэй левавхэм вэахарэй эйнэйхэм, ашер атэм зоним ахарэй-эм, лэмаан тизкэру вааситэм эт коль мицвотай, ви-итем кдошим лэлоэйхэм, Ани Адонай элоэйхэм, ашер оцейти этхэм мейэрэц Мицраим ли-йот лахэм лэлоим, Ани Адонай элоэйхэм. Эмет.
(Вайоймэр Адойной эл Мойшэ лэймэйр. Дабэйр эл бнэй Йисроэйл вэомарто алэй-эм вэосу ло-эм цицис ал канфэй вигдэй-эм лэдойройсом, вэносну ал цицис аконоф, псил тхэйлэс. Вэойо лохэм лэцицис, уръеисэм, ойсэй, узхартэм, эс кол мицвойс Адэйной, ваасисэм, ойсом, вэлой сосуру ахарэй лэвавхэм вэахарэй эйнэйхэм ашер атэм зойним ахарэйhэм. Лэмаан тизкэру ваасисэм эс кол мицвойсой, ви-йисэм кдойшим лЭйлойэйхэм: Ани Адойной Элой-эйхэм ашер ойцэйси эсхэм мэйэрэц мицрайим ли-йойс лохэм лЭлой-им, ани Адойной Элой-эйхэм. Эмэс.)

Прослушать произнесение Вайомер