נקדים לפרש פסוק א' שנאמר וישכם אברהם בבוקר כי ידוע שהבוקר נק' חסד ויש חסדים המכוסין ויש חסדים המגולין וחסדים המכוסין נק' מוחין כי המוחין הוא מכוס' וחסדים המגולין נק' שכם כי השכם הם הכתפים הם מגולין ונראין ולזה נאמר ביששכר ויט שכמו לסבול שעשה מן החסדים המכוסין חסדים מגולין שיתגלו ויבואו אל התפשט' וגם אברהם כוון לעשות מן החסדים המכוסין חסדים מגולים שהי' במדריגות שכם ולזה כתיב וישכם אברהם בבוקר שעשה מן הבוקר שהוא חסד שיהי' נק' שכם ויתגלו כהתפשי ויהי' נראין. וזהו שבעינו בבוקר חסדיך לשנע אותנו בחסדך הגדול ויגלה עלינו במגולה ואז נשמחה ונרננה בכל ימינו תמיד שאע"פ שח"ו חמה זכות אבות יהי' חסדיך קיים לעד ולנצח .

"И встал рано Авраам утром" Брейшит (22:1).

Ведь известно, что "утро" называется "милосердием", и существует милосердие "скрытое" и милосердие "раскрытое", видимое. Скрытое милосердие называется "мохин" (мозг)1, потому что мозг скрыт [черепной коробкой], а раскрытое милосердие называется "плечи". Так как плечи открыты и видны, как об этом сказано про Иссахара: "И преклонил (раскрыл) плечи свои для ношения" Брейшит (49:15), – то есть трансформировал скрытое милосердие в раскрытое, что привело к его распространению в мире.

Таким же способом, Авраам намеревался обратить скрытое милосердие в раскрытое, то есть перевести его на уровень "плечи"2. И об этом сказано "И встал рано Авраам утром", – то есть преобразовал "утро" (скрытое милосердие), в "плечи" (раскрытое), чтобы оно раскрылось, распространилось и было видимо.

И об этом сказано: "Насыть нас утром милостью Твоей" Теилим (90:14). Насыть нас своим великим милосердием, и раскрой его над нами. И тогда: "И мы радоваться будем и веселиться все наши дни" Теилим (90:14). То есть, несмотря на то, что, не дай Б-г, иссякнут заслуги наших отцов, Твое милосердие будет вечно существовать.

Перевод и комментарии Авраама Сандлера