מאלמים אלומים בתוך השדה וגו' תסובינה אלומותיכם ותשתחוונה לאלומתי וגו' מאלמים אלומים הוא ענין העלאת מ"ן לברר ולהעלות מר''ה לרה"י שלדבר א' של עבודת ה' צריך הרבה דברים בעלמא דפרודא כמו אכילה מהצומח והלבושים כו' ובעבודת ה' הבא על ידם מתעלים מעולם הפירוד ונעשים רה''י ליחודו ית'. וזהו מאלמים אלומים כמו קיבוץ שבולת רבים לעשות מהם אגודה א' כו'. והעלאת מ''ן של השבטים להעלות ליחודו ית' לא"ס ב"ה הוא צריך שיתעלו דרך מדרגת יוסף לפי שהן מעלמא דנוק' ויוסף מעלמא דדכורא וד"ל. אך הם לא ידעו זאת ולכן חרה להם מאד ע"ז וד"ל

"И мы вяжем снопы среди поля... И кругом стали ваши снопы и поклонились моему" Брейшит (37:7).

"Вязка снопов" означает вознесение "женских вод"1 для высвобождения и переноса искр Б-жественного света из "общего владения" в "частное"2. Поскольку для того, чтобы совершить одно действие в служении Творцу, требуется много вещей в этом "мире разрозненности", как, например, употребление в пищу растений, изготовление одежды из животных и т. д. При использовании же их в служении Творцу, они возносятся над миром разрозненности и трансформируются в "частное владение", принадлежащее единству Б-га. И в этом идея "вязки снопов" – подобно соединению отдельных колосков в один сноп.

И поднятие "женских вод" шватим, родоначальников колен, их восход к Единству Б-га, трансцендентной Б-жественности, должен идти через уровень Йосефа. Поскольку их духовный источник соответствует уровню Женского элемента (Нуква), а источник Йосефа – уровню Мужского (Дэхура)3. Но братья этого не знали, и поэтому сильно разгневались на Йосефа.

Перевод Авраама Сандлера