ב"ה

Можно ли считать рабовладельцев моральными людьми?