ב"ה

Текст главы Shavuot Day 1

First Day of Шавуот
Среда, 6. Сиван, 5784
12 Июнь, 2024
Выбрать раздел:
Афтара: (Ezekiel 1:1-28; Ezekiel 3:12)
Обратите внимание: эти тексты афтары соответствуют обычаям Хабада. В других общинах, возможно, читают больший, меньший или вообще другой раздел из книги Пророков. Пожалуйста, проконсультируйтесь со своим раввином.
Отображение текста:

Йехезкель (Иезекииль) Глава 1

1И БЫЛО В ТРИДЦАТОМ ГОДУ, В ЧЕТВЕРТОМ месяце, В ПЯТЫЙ день МЕСЯЦА, А Я – СРЕДИ ИЗГНАННИКОВ НА РЕКЕ КВАР: РАСКРЫ- ЛИСЬ НЕБЕСА, И УЗРЕЛ Я ВИДЕНИЕ ОТ БОГА.   א וַיְהִ֣י | בִּשְׁלֹשִׁ֣ים שָׁנָ֗ה בָּֽרְבִיעִי֙ בַּֽחֲמִשָּׁ֣ה לַחֹ֔דֶשׁ וַֽאֲנִ֥י בְתֽוֹךְ־הַגּוֹלָ֖ה עַל־נְהַ֣ר כְּבָ֑ר נִפְתְּחוּ֙ הַשָּׁמַ֔יִם וָֽאֶרְאֶ֖ה מַרְא֥וֹת אֱלֹהִֽים:
    ויהי בשלשים שנה: סתם הנביא דבריו ולא פי' שמו מי הוא ולא פירש למנין מה מנה לפיכך הפסיקה רוח הקודש את דבריו בשני מקראות הסמוכין לזה ללמד מי הוא הנביא וללמד למנין מה מנה שנאמר בחמשה לחודש היא השנה החמישית וגו' אין אלה דברי הנביא שהרי כבר אמר שבחמשה לחדש היה עומד ועוד שמתחלה אמר נבואתו בל' עצמו ואני בתוך הגולה ואראה מראות אלהים וכן בסוף וארא והנה רוח סערה וגו' ואלו שני מקראות מפסיקין דבריו כאילו אחר מדבר עליו היה היה דבר א' אל יחזקאל ותהי עליו שם יד ה':
    ואני בתוך הגולה: כלומר חוץ לארץ ישראל:
    על נהר כבר: שם הנהר:
    מראות אלהים: על שם שלא היה רואה באספקלריא מאירה קורא אותה מראות אלהים כעין חלום ולא ממש וכל הנביאים אף הם מתוך אספקלריא שאינה מאירה ראו חוץ ממשה רבינו הוא שנאמר וביד הנביאי' אדמ' (הושע י״ב:י״א):
2В ПЯТЫЙ день МЕСЯЦА тридцатого года, ОН ЖЕ ПЯТЫЙ ГОД ИЗГНАНИЯ ЦАРЯ ЙОЯХИНА,   בבַּֽחֲמִשָּׁ֖ה לַחֹ֑דֶשׁ הִיא הַשָּׁנָ֣ה הַֽחֲמִישִׁ֔ית לְגָל֖וּת הַמֶּ֥לֶךְ יֽוֹיָכִֽין:
    היא השנה החמישית לגלות המלך יויכין: נמצינו למדין ששלשים שנה שמנה לתחלת היובל מנה שהיובל האחרון התחיל בתחלת י"ח ליאשיהו היא השנה שמצא חלקיהו את הספר (מלכים ב' כ"ב) וכן שנינו בסדר עולם שהיא היתה תחלת היובל יאשיהו מלך ל"א שנה צא מהן י"ז שעברו כבר נשתיירו י"ד שנה יהויקים מלך י"א שנה הרי עשרים וחמש ויכניה בנו לא מלך אלא ג' חדשי' וגלה ושנה שניבא יחזקאל היתה חמישית לגלותו הרי שנת שלשים ביובל וכן מצינו בסוף נבואתו שנתן סימן למנין היובל שנאמר ויהי בכ"ה שנה לגלותנו בראש השנ' בעשור לחדש (לקמן ב') ואמרו רבותינו איזהו שנה שראש השנה שלה בעשור לחודש הוי אומר זו שנת היובל:
3БЫЛО, КАК И РАНЬШЕ, обращено СЛОВО БОГА К ЙЕХЕЗКЕЛЮ, СЫНУ БУЗИ, СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЮ, В СТРАНЕ ХАЛДЕЕВ НА РЕКЕ КВАР, И ЛЕГЛА ТАМ НА НЕГО РУКА БОГА.   גהָיֹ֣ה הָיָ֣ה דְבַר־יְ֠הֹוָה אֶל־יְחֶזְקֵ֨אל בֶּן־בּוּזִ֧י הַכֹּהֵ֛ן בְּאֶ֥רֶץ כַּשְׂדִּ֖ים עַל־נְהַ֣ר כְּבָ֑ר וַתְּהִ֥י עָלָ֛יו שָׁ֖ם יַד־יְהֹוָֽה:
    היה היה דבר ה': אמרו רבותינו היה כבר לפי שאין השכינה שורה על נביא בחוצה לארץ אלא ע"י ששרתה עליו תחלה בארץ ושנינו בברייתא דמכילתא בן אדם עמוד על רגלך (לקמן י"ב) הוא היה תחלת הספר אלא שאין מוקדם ומאוחר ויש אומרים בן אדם חוד חידה (לקמן י"ז) הוא תחלת הספר ואומר אני שאותה נבואה נאמר' לו קודם שגלו שהיא ראויה ליאמר לו בארץ שאין מפורש בה גולה והיא נכרת תחלת שליחתו אליהם ויונתן אף הוא כך תירגם מהוי הוי פתגם נבואה מן קדם ה' עם יחזקאל בר בוזי כהנא בארעא דישראל תב תניינות אתמלל עמיה במדינת ארעא כשדאי ויחזקאל גלה עם החרש והמסגר שגלו עם יהויכין:
    יד ה': כל לשון יד האמורה בספר זה ובכל לשון נבואה אינה אלא לשון תוקף שהנבואה תוקפת על כרחו כאד' משתגע דיישטרי"צא בלע"ז:
4И ПОСМОТРЕЛ Я – И ВОТ: УРА- ГАННЫЙ ВЕТЕР ПРИБЛИЖАЕТСЯ С СЕВЕРА, ОГРОМНАЯ ТУЧА И ОГОНЬ ЗАНИМАЮЩИЙСЯ, И СИЯНИЕ ВОКРУГ НЕГО; А ИЗ СЕРЕДИНЫ ЕГО вид- неется нечто ослепительное, НАПОМИНАЮЩЕЕ цвет ЭЛЕКТРА, – ИЗ СЕРЕ- ДИНЫ ОГНЯ,   דוָאֵ֡רֶא וְהִנֵּה֩ ר֨וּחַ סְעָרָ֜ה בָּאָ֣ה מִן־הַצָּפ֗וֹן עָנָ֚ן | גָּדוֹל֙ וְאֵ֣שׁ מִתְלַקַּ֔חַת וְנֹ֥גַהּ ל֖וֹ סָבִ֑יב וּמִ֨תּוֹכָ֔הּ כְּעֵ֥ין הַֽחַשְׁמַ֖ל מִתּ֥וֹךְ הָאֵֽשׁ:
    והנה רוח סערה באה מן הצפון: היא מרכבת כסא כבוד השכינה כמה שנאמר בענין ולפי שבאה בחימה להשחית את ישראל לכך נדמית לרוח סערה וענן:
    באה מן הצפון: חוזרת היתה מארץ כשדים שהיא בצפון שנאמר מצפון תפתח הרעה (ירמי' א') ולמה הלכה שם כדי לכבוש את כל העולם תחת נבוכדנצר שלא יאמרו הבבליים ביד אומה שפלה מסר את בניו שכשדים אומה שפלה היו שנאמר זה העם לא היה (ישעיה כ"ג) כך דרשו רבותינו במסכת חגיגה:
    ונגה לו: לענן סביבו מבחוץ רמז הוא שעתידין ישראל ליגאל משם:
    כעין החשמל: חשמל מלאך ששמו כך וכעין גוון שלו ראה מתוך האש וכך אמרו רבותינו מעשה בתינוק אחד שהיה דורש במעשה מרכב' והיה מבין בחשמל ויצאה אש מחשמל ואכלתו ועוד אמרו כי המלה מורכבת באמרם מאי חשמל א"ר יהודה חיות אש ממללות במתניתא תנא עתים חשות ועתים ממללות בשעה שהדבור יוצא מפי הקב"ה חשות בשעה שאין הדבור יוצא מפי הקב"ה ממללות כלומ' משבחות ומהללות את השם ויתכן שיהא חשמל שם העין שהוא קרוב לעין האש כי אמר חשמל מתוך האש ואמר כעין חשמל כמראה אש בית לה סביב ממראה מתניו ולמעלה ואמר במראה השניה וממתניו ולמעלה כמראה זוהר כעין החשמל:
    ומתוכה: של אות' האש ראיתי כעין חשמל הנראה מתוך האש ולא נודע מהו ומדרש שדרשו בו רבותינו חיות אש ממללות אינו מיושב על הענין:
5И ИЗ НЕГО – ПОДОБИЕ ЧЕТЫРЕХ ЖИВЫХ СУЩЕСТВ, И ВОТ ИХ ОБРАЗЫ: ПОДОБНЫ ЧЕЛОВЕКУ ВСЕ,   הוּמִ֨תּוֹכָ֔הּ דְּמ֖וּת אַרְבַּ֣ע חַיּ֑וֹת וְזֶה֙ מַרְאֵיהֶ֔ן דְּמ֥וּת אָדָ֖ם לָהֵֽנָּה:
    דמות אדם להנה: יש לתמוה שהרי אף דמות שור ואריה ונשר להנה ונראה בעיני לפי שזה אב לכולם קילס הנביא את המרכבה בו והוא דמות פרצופו של יעקב אבינו:
6И ЧЕТЫРЕ ЛИКА У КАЖ- ДОГО ИЗ НИХ, И ЧЕТЫРЕ КРЫЛА У КАЖДОГО,   ווְאַרְבָּעָ֥ה פָנִ֖ים לְאֶחָ֑ת וְאַרְבַּ֥ע כְּנָפַ֖יִם לְאַחַ֥ת לָהֶֽם:
    וארבעה פנים לאחת: לאחת זו לפרצוף האדם לבדה היו ארבעה פנים וכן לאריה ולנשר ולשור הרי שש עשרה לחיה וכן לכל חיה וחיה וארבע כנפים לכל אחד מן הפנים הרי ששים וארבע כנפי' לחיה והוא שתרגם יונתן מאתן וחמשין ושיתא גפין:
7А НОГИ ИХ – каждая НОГА ПРЯМАЯ, И СТУПНИ ИХ НОГ – СЛОВНО КОПЫТА ТЕЛЬЦА, И СВЕРКАЮТ ОНИ – КАК МЕДЬ ПОЛИРОВАННАЯ.   זוְרַגְלֵיהֶ֖ם רֶ֣גֶל יְשָׁרָ֑ה וְכַ֣ף רַגְלֵיהֶ֗ם כְּכַף֙ רֶ֣גֶל עֵ֔גֶל וְנֹ֣צְצִ֔ים כְּעֵ֖ין נְחֹ֥שֶׁת קָלָֽל:
    רגל ישרה: רגלין כיונן מכוונין זה כנגד זה, ד"א ישרה שאין להם קפיצים ארכובות לכוף את שוקיהם לפי שאין להם ישיבה ולא שכיבה ואין צריכין להיות קפיצין כעין שיש לבהמה קפץ עליון וקפץ תחתון שבהם היא כופפת שוקיה לשכב:
    רגל עגל: רגל עגול וכן תרגם יונתן רגלין סגלגלין:
    ונוצצי': מתוך זהרוריתם דומה כאלו יוצאות מהם נצוצות כדאמרינן במסכת יומא אף היא עשתה נברשת של זהב וכו' בשע' שהחמ' זורחת נצוצות יוצאין הימנה וכו':
    כעין: כמו כמראה:
    נחושת קלל: מזוקק ומאיר ומנחם חברו עם קלוי באש (ויקרא ג'):
8И РУКИ ЧЕЛОВЕЧЕ- СКИЕ виднеются ИЗ-ПОД ИХ КРЫЛЬЕВ – СО всех ЧЕТЫРЕХ ИХ СТОРОН, И ЛИКИ ИХ И КРЫЛЬЯ ИХ – одинаковые У всех ЧЕТЫРЕХ.   חוִידֵ֣י (כתיב וִידֵ֣ו) אָדָ֗ם מִתַּ֙חַת֙ כַּנְפֵיהֶ֔ם עַ֖ל אַרְבַּ֣עַת רִבְעֵיהֶ֑ם וּפְנֵיהֶ֥ם וְכַנְפֵיהֶ֖ם לְאַרְבַּעְתָּֽם:
    וידי אדם מתחת כנפיה': כתרגומו למחתי בהון גומרין דאשא וגו' וכן אנו מוצאים בספר זה וישלח הכרוב את ידו אל האש אשר בינות לכרובים וישא ויתן אל מפני לבוש הבדים וכן אחריו ויראו לכרובים תבנית יד אדם וגו' (לקמן י') ידי אדם חותות את האש ונותנות לכרוב והכרוב לשליח כדי שיצטננו הגחלים מיד אל יד להקל הפורעניות מעל ישראל:
    על ארבעת רבעיהם: לארבעה רוחות העולם שהרי יש להם פנים וכנפים לכל רוח:
    ופניהם וכנפיהם לארבעתם: כתרגומו שוה לארבעתן:
9СОЕДИНЕНЫ ПОПАРНО ИХ КРЫЛЬЯ, НЕ ПОВОРАЧИВАЮТСЯ эти создания ПРИ ДВИ- ЖЕНИИ СВОЕМ: КАЖДОЕ В СТОРОНУ всех СВОИХ ЛИКОВ ДВИЖЕТСЯ.   טחֹֽבְרֹ֛ת אִשָּׁ֥ה אֶל־אֲחוֹתָ֖הּ כַּנְפֵיהֶ֑ם לֹֽא־יִסַּ֣בּוּ בְלֶכְתָּ֔ן אִ֛ישׁ אֶל־עֵ֥בֶר פָּנָ֖יו יֵלֵֽכוּ:
    חוברת אשה אל אחותה כנפיהם: כנפה של זו פרושה לצד כנפה של זו לכאן וכן לכאן עד שחוברות ומגיעות זו לזו ובכך הם מכסות פניהם שהכנפים פרושות למעלה מן הפנים:
    לא יסבו בלכתן: אם רוצות ללכת לאיזה רוח שירצו אין צריכות להסב פניהם שהרי יש להם פנים לכל צד לפיכך איש אל עבר פניו ילכו לצד פניו של אותה רוח שהם רוצים ללכת ילכו:
10А ВЫГЛЯДЯТ ЛИКИ ЭТИ ТАК: ОБРАЗ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ спереди, И ЛЬВИНЫЙ ОБРАЗ СПРАВА У ВСЕХ ЧЕТЫРЕХ, И БЫЧИЙ ОБРАЗ СЛЕВА У ВСЕХ ЧЕТЫРЕХ, И ОБРАЗ ОРЛИНЫЙ сзади У ВСЕХ ЧЕТЫРЕХ.   יוּדְמ֣וּת פְּנֵיהֶם֘ פְּנֵ֣י אָדָם֒ וּפְנֵ֨י אַרְיֵ֚ה אֶל־הַיָּמִין֙ לְאַרְבַּעְתָּ֔ם וּפְנֵי־שׁ֥וֹר מֵֽהַשְּׂמֹ֖אל (כתיב מהשמאול) לְאַרְבַּעְתָּ֑ן וּפְנֵי־נֶ֖שֶׁר לְאַרְבַּעְתָּֽן:
11Таковы ИХ ЛИКИ; А КРЫЛЬЯ ИХ РАЗДЕЛЕНЫ СВЕРХУ: У КАЖДОГО ДВА СО- ЕДИНЕНЫ ВНИЗУ ВМЕСТЕ, И ДВА других СКРЫВАЮТ ИХ ТУЛОВИЩА.   יאוּפְנֵיהֶ֕ם וְכַנְפֵיהֶ֥ם פְּרֻד֖וֹת מִלְמָ֑עְלָה לְאִ֗ישׁ שְׁתַּ֨יִם֨ חוֹבְר֣וֹת אִ֔ישׁ וּשְׁתַּ֣יִם מְכַסּ֔וֹת אֵ֖ת גְּוִיֹּֽתֵיהֶֽנָה:
    ופניהם וכנפיהם פרודות מלמעלה: אלמלא שראיתי טעם זקף גדול נקוד על ופניהם לא הייתי יודע לפרשו אבל הניקוד למדני להבדילם זו מזו ולהעמיד תיבת ופניהם בפני עצמה וכן פירושו ופניהם להם וכנפיהם היו פרודות למעלה מפניה' ומכסות אותם כיצד לאיש שתים חוברות איש לכל פנים ופנים שתים כנפיהם חוברות לכל אחת כנף חיה זו פרושה לצד כנף חיה זו ושל זו לצד זו והפנים שבינתים מכוסים בהם ודוגמת לשון מקרא זה יש עוד בפרשה זו וגביהם וגובה להם ויראה להם תיבת וגביהם עומדת בעצמה:
    ושתים מכסות: וב' כנפים הנותרות מכסות את גויותיהנה:
12В СТОРОНУ ЛИКОВ СВОИХ МОГУТ ОНИ ХОДИТЬ: КАЖДОЕ В ту сто- рону, КУДА укажет ему ДУХ Бога ИДТИ, ТУДА ПОЙДУТ – НЕ ПОВЕРНУТСЯ ОНИ ПРИ ХОЖДЕНИИ СВОЕМ.   יבוְאִ֛ישׁ אֶל־עֵ֥בֶר פָּנָ֖יו יֵלֵ֑כוּ אֶ֣ל אֲשֶׁר֩ יִֽהְיֶה־שָּׁ֨מָּה הָר֚וּחַ לָלֶ֙כֶת֙ יֵלֵ֔כוּ לֹ֥א יִסַּ֖בּוּ בְּלֶכְתָּֽן:
    אל אשר יהיה שמה הרוח: הרצון ללכת:
13А ОБЛИЧЬЕ ЭТИХ ЖИВЫХ СУЩЕСТВ ВИДОМ ОНИ, СЛОВНО ПЫЛАЮЩИЕ ОГНЕМ УГЛИ, КАК ЗРЕЛИЩЕ пе- ремещающихся ФАКЕЛОВ: ОГОНЬ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ МЕЖ ЭТИХ СУ- ЩЕСТВ, И СИЯНИЕ У ОГНЯ, А ИЗ ОГНЯ ВЫЛЕТАЕТ МОЛНИЯ.   יגוּדְמ֨וּת הַֽחַיּ֜וֹת מַרְאֵיהֶ֣ם כְּגַֽחֲלֵי־אֵ֗שׁ בֹּֽעֲרוֹת֙ כְּמַרְאֵ֣ה הַלַּפִּדִ֔ים הִ֕יא מִתְהַלֶּ֖כֶת בֵּ֣ין הַֽחַיּ֑וֹת וְנֹ֣גַהּ לָאֵ֔שׁ וּמִן־הָאֵ֖שׁ יוֹצֵ֥א בָרָֽק:
    היא מתהלכת בין החיות: המראה הזאת מתהלכת בכל החיות:
    ונגה לאש: יותר מאש שלנו:
    ברק: פלנדור"ש בלע"ז:
14И СУ- ЩЕСТВА ЭТИ ПОСТОЯННО то УСТРЕМЛЯЮТСЯ вперед, то ВОЗВРАЩА- ЮТСЯ – СЛОВНО ЗРЕЛИЩЕ пламени, то вырывающегося из ПЛАВИЛЬНОГО ТИГЛЯ, то скрывающегося.   ידוְהַֽחַיּ֖וֹת רָצ֣וֹא וָשׁ֑וֹב כְּמַרְאֵ֖ה הַבָּזָֽק:
    רצוא ושוב כמראה הבזק: פירשו רבותינו רצוא ושוב כלהבת הכבשן שיוצאה תמיד מפי הכבשן וממהרות לחזור וליכנס כך כשמוציאות ראשן מתחת הרקיע הנטויה למעלה מהן כמו שמפורש בענין נרתעות מפני השכינה שלמעלה מן הרקיע וממהרות להשיב את ראשן:
    כמראה הבזק: דלאטנצי"לא בלע"ז וגוון אש להם כגוון אש היוצא מבין החרסין שמזקקין זהב בכור בתוכן והאש שיוצא' משם צבועה בגוונים (תו' וי"מ הבזק לשון פיזור כפי שפרשוהו רבותינו כמראה הבזק ר"י אומר בשם ר' סימון בשם ר' לוי בן פרטא כזה שבוזק גפת בכירה כלומר שמפזר גפת שהוא פסולת הזתי' בכירה שהוא מתלהט במהרה ומעלה להב והלהב עולה ויורד וזהו פירוש רצוא ושוב ועוד יש בדבריהם בזק לשון פיזור בזק בהו עפרא והוו חרבי כלומר פזר וכן במשנה בוזקין מלח ע"ג הכבש בשביל שלא יחליקו ויש משמע בזק כמו ברק והוא לשון חפוש) ע"כ תוס' סא"א:
15И УВИДЕЛ Я ЭТИ ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА – И ВОТ: вращающееся КОЛЕСО внизу, НА ДНЕ колесницы. ВОЗЛЕ ЭТИХ СУ- ЩЕСТВ – у каждого четыре колеса ДЛЯ каждого из ЕГО ЧЕТЫРЕХ ЛИКОВ,   טווָאֵ֖רֶא הַֽחַיּ֑וֹת וְהִנֵּה֩ אוֹפַ֨ן אֶחָ֥ד בָּאָ֛רֶץ אֵ֥צֶל הַֽחַיּ֖וֹת לְאַרְבַּ֥עַת פָּנָֽיו:
    אופן אחד בארץ: ברצפת הרקיע:
    לארבעת פניו: של כל חיה או האופן יש לו ד' פנים, רבותינו אמרו זה סנדלפון העומד בארץ וראשו מגיע לבין החיות אבל לפי הענין אנו למדין שהאופנים ד' הם:
16И ВИДОМ своим, И ТЕМ, КАКИМИ ИХ СДЕЛАЛИ, ЭТИ КОЛЕСА НА- ПОМИНАЮТ ХРИЗОЛИТ, И ОДИН и тот же ОБРАЗ У всех ЧЕТЫРЕХ: И ВИ- ДОМ СВОИМ, И ТЕМ, КАКИМИ ИХ СДЕЛАЛИ, – КАК ЕСЛИ БЫ БЫЛО вра- щающееся КОЛЕСО В другом вращающемся КОЛЕСЕ;   טזמַרְאֵ֨ה הָאֽוֹפַנִּ֚ים וּמַֽעֲשֵׂיהֶם֙ כְּעֵ֣ין תַּרְשִׁ֔ישׁ וּדְמ֥וּת אֶחָ֖ד לְאַרְבַּעְתָּ֑ן וּמַרְאֵיהֶם֙ וּמַֽ֣עֲשֵׂיהֶ֔ם כַּֽאֲשֶׁ֛ר יִהְיֶ֥ה הָֽאוֹפַ֖ן בְּת֥וֹךְ הָֽאוֹפָֽן:
    כעין תרשיש: כמו אבן טובה ששמה תרשיש קרישטא"ל בלע"ז:
    כאשר יהיה האופן: קבוע בתוך האופן שתי וערב לפי שהן הולכות לכל עבר פניהם לד' רוחות צריך שיהא האופן מגלגל לד' רוחות:
17В любую из ЧЕТЫ- РЕХ СТОРОН СПОСОБНЫ ДВИГАТЬСЯ, НЕ ПОВЕРНУТСЯ ПРИ ДВИЖЕ- НИИ СВОЕМ.   יזעַל־אַרְבַּ֥עַת רִבְעֵיהֶ֖ן בְּלֶכְתָּ֣ם יֵלֵ֑כוּ לֹ֥א יִסַּ֖בּוּ בְּלֶכְתָּֽן:
    על ארבעת רבעיהן וגו': בשביל מעשה האופנים הוצרך לשנותן לומר שאין האופנים מעכבין עליהם שאף הם עשויין לכך:
18И СПИНЫ У НИХ, у этих созданий, ОНИ ВЫСОКИ, И ОНИ УСТРАШАЮЩИ! А СПИНЫ ИХ, У всех ЧЕТЫРЕХ, ПОЛНЫ ГЛАЗ СО ВСЕХ СТОРОН.   יחוְגַ֨בֵּיהֶ֔ן וְגֹ֥בַהּ לָהֶ֖ם וְיִרְאָ֣ה לָהֶ֑ם וְגַבֹּתָ֗ם מְלֵאֹ֥ת עֵינַ֛יִם סָבִ֖יב לְאַרְבַּעְתָּֽן:
    וגביהן: וגב יש להם:
    וגובה להם ויראה להם: מאוימים הם לרואה אותם ויש פותרין ויראה להם במורא עומדי':
    וגבותם: אילוירשורצילי בלע"ז:
    מלאות עינים סביב: לראות לכל רוח שהרי לא יסבו בלכתם:
19И КОГДА ИДУТ ЭТИ ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА, ПРИХОДЯТ В ДВИЖЕНИЕ КОЛЕСА ВОЗЛЕ НИХ, А КОГДА ПОДНИМАЮТСЯ вверх С ЗЕМЛИ ЭТИ ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА, ПОДНИМАЮТСЯ вверх эти КОЛЕСА:   יטוּבְלֶ֙כֶת֙ הַֽחַיּ֔וֹת יֵלְכ֥וּ הָאֽוֹפַנִּ֖ים אֶצְלָ֑ם וּבְהִנָּשֵׂ֚א הַֽחַיּוֹת֙ מֵעַ֣ל הָאָ֔רֶץ יִנָּֽשְׂא֖וּ הָאֽוֹפַנִּֽים:
    מעל הארץ: מעל רצפת הרקיע וכת"י מלרע לרום שמיא כלומר בהנשאם מלמטה למעלה:
20КУДА укажет им ДУХ Бога ИДТИ, ОНИ ПОЙДУТ, – и ТУДА же укажет ДУХ Бога ДВИГАТЬСЯ колесам, И эти КОЛЕСА БУДУТ ПОДНИМАТЬСЯ СООТВЕТСТВЕННО ИМ – ПОТОМУ ЧТО один и тот же ДУХ в каждом из ЭТИХ ЖИВЫХ СУЩЕСТВ и В КОЛЕСАХ.   כעַ֣ל אֲשֶׁר֩ יִֽהְיֶה־שָּׁ֨ם הָר֚וּחַ לָלֶ֙כֶת֙ יֵלֵ֔כוּ שָׁ֥מָּה הָר֖וּחַ לָלֶ֑כֶת וְהָאֽוֹפַנִּ֗ים יִנָּֽשְׂאוּ֙ לְעֻמָּתָ֔ם כִּ֛י ר֥וּחַ הַֽחַיָּ֖ה בָּאֽוֹפַנִּֽים:
    הרוח: הרצון של הקב"ה:
    שמה הרוח ללכת: אצ"ל להם לצד זה לכו שרוחו של הקב"ה בחיות ורוח החיה באופנים:
21КОГДА ТЕ ДВИЖУТСЯ – ДВИЖУТСЯ И ОНИ, А КОГДА ТЕ ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ – ОСТАНАВЛИ- ВАЮТСЯ И ОНИ; И КОГДА ТЕ ПОДНИМАЮТСЯ вверх С ЗЕМЛИ – ПОДНИ- МАЮТСЯ и КОЛЕСА СООТВЕТСТВЕННО ИМ, ПОТОМУ ЧТО один и тот же ДУХ в каждом из ЭТИХ ЖИВЫХ СУЩЕСТВ и В КОЛЕСАХ.   כאבְּלֶכְתָּ֣ם יֵלֵ֔כוּ וּבְעָמְדָ֖ם יַֽעֲמֹ֑דוּ וּֽבְהִנָּֽשְׂאָ֞ם מֵעַ֣ל הָאָ֗רֶץ יִנָּֽשְׂא֚וּ הָאוֹפַנִּים֙ לְעֻמָּתָ֔ם כִּ֛י ר֥וּחַ הַֽחַיָּ֖ה בָּאֽוֹפַנִּֽים:
    בלכתם: החיות:
    ילכו: האופנים:
22И ПОДОБИЕ НЕБОСВОДА НАД ГОЛОВАМИ ЭТИХ СУЩЕСТВ – КАК ЛЕД, ПОРАЖАЮ- ЩИЙ своим сверканием, – РАСКИНУТО СВЕРХУ НАД ГОЛОВАМИ ИХ,   כבוּדְמ֞וּת עַל־רָאשֵׁ֚י הַֽחַיָּה֙ רָקִ֔יעַ כְּעֵ֖ין הַקֶּ֣רַח הַנּוֹרָ֑א נָט֥וּי עַל־רָֽאשֵׁיהֶ֖ם מִלְמָֽעְלָה:
    הקרח הנורא: ת"י גליד חסין גליא"ה פור"ט בלע"ז:
23И ПОД НЕБОСВОДОМ ЭТИМ – КРЫЛЬЯ ИХ ПРЯМО подняты вверх, ОДНО К ДРУГОМУ, У КАЖДОГО ДВА ПОКРЫВАЮТ ИХ, И У КАЖДОГО ДВА ПО- КРЫВАЮТ ИХ ТУЛОВИЩА.   כגוְתַ֙חַת֙ הָרָקִ֔יעַ כַּנְפֵיהֶ֣ם יְשָׁר֔וֹת אִשָּׁ֖ה אֶל־אֲחוֹתָ֑הּ לְאִ֗ישׁ שְׁתַּ֚יִם מְכַסּוֹת֙ לָהֵ֔נָּה וּלְאִ֗ישׁ שְׁתַּ֚יִם מְכַסּוֹת֙ לָהֵ֔נָּה אֵ֖ת גְּוִֽיֹּתֵיהֶֽם:
    ישרות: מכוונות:
24И УСЛЫШАЛ Я ЗВУК, который издают ИХ КРЫЛЬЯ, – КАК ШУМ БОЛЬШИХ ВОДНЫХ МАСС, КАК ГЛАС ВСЕМОГУ- ЩЕГО – ПРИ ДВИЖЕНИИ ИХ, ЗВУК РЕВА – КАК ЗВУК военного СТАНА; КОГДА ЖЕ ОНИ ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ – ОПУСКАЮТСЯ и перестают шу- меть ИХ КРЫЛЬЯ.   כדוָֽאֶשְׁמַ֣ע אֶת־ק֣וֹל כַּנְפֵיהֶ֡ם כְּקוֹל֩ מַ֨יִם רַבִּ֚ים כְּקֽוֹל־שַׁדַּי֙ בְּלֶכְתָּ֔ם ק֥וֹל הֲמֻלָּ֖ה כְּק֣וֹל מַֽחֲנֶ֑ה בְּעָמְדָ֖ם תְּרַפֶּ֥ינָה כַנְפֵיהֶֽן:
    כקול מים רבים: יכול קול נמוך ת"ל כקול שדי כקול המפורש בכתובים קול ה' בכח קול ה' שובר ארזים (תהילים כ״ט:ד׳):
    קול המולה כקול מחנה: קל מלוליהן כד מודן ומברכין קדם רבוניהון כקל משריית מלאכי מרומ':
    בעמדם תרפינה כנפיהן: מלהשמיע קול וי"ת במקומיהן משתקן גפיהן מן קדם דבורא דיבורו של מקום היוצא ממעל לראשן להשמיע לנביאים שליחותו כמו שמסיים והולך ויהי קול וגומר ומ"א בעמדם מלקלס בשביל צדיקים שיקלסו תחילה:
25И СЛЫШАЛСЯ ГОЛОС Бога С высоты НАД НЕБО- СВОДОМ, КОТОРЫЙ НАД ИХ ГОЛОВАМИ; КОГДА ОНИ ОСТАНАВЛИВА- ЮТСЯ – ОПУСКАЮТСЯ и перестают шуметь ИХ КРЫЛЬЯ.   כהוַיְהִי־ק֕וֹל מֵעַ֕ל לָֽרָקִ֖יעַ אֲשֶׁ֣ר עַל־רֹאשָׁ֑ם בְּעָמְדָ֖ם תְּרַפֶּ֥ינָה כַנְפֵיהֶֽן:
    ויהי קול מעל לרקיע: ת"י לזמן דהוה רעוא קדמוהי לאשמעתא דבורא לעבדוהי נביאי היה קלא משתמע מעילוי רקיע מבין כרוביא מתחות רקיעא דעל רישיהון:
    תרפינה כנפיהן: מאימת הדבור:
26А ВЫШЕ НЕ- БОСВОДА, КОТОРЫЙ НАД ИХ ГОЛОВАМИ, – СЛОВНО ЗРЕЛИЩЕ КАМНЯ- САПФИРА: ПОДОБИЕ ТРОНА, И НА ЭТОМ ПОДОБИИ ТРОНА – ПОДОБИЕ, ПО ВИДУ НАПОМИНАЮЩЕЕ ЧЕЛОВЕКА: НА НЕМ, СВЕРХУ.   כווּמִמַּ֗עַל לָֽרָקִ֙יעַ֙ אֲשֶׁ֣ר עַל־רֹאשָׁ֔ם כְּמַרְאֵ֥ה אֶֽבֶן־סַפִּ֖יר דְּמ֣וּת כִּסֵּ֑א וְעַל֙ דְּמ֣וּת הַכִּסֵּ֔א דְּמ֞וּת כְּמַרְאֵ֥ה אָדָ֛ם עָלָ֖יו מִלְמָֽעְלָה:
27И УВИ- ДЕЛ Я НЕЧТО такое ОСЛЕПИТЕЛЬНОЕ, напоминающее ЦВЕТ ЭЛЕКТРА, – СЛОВНО ПО ВИДУ ОГОНЬ: подобие ДОМА ВОКРУГ НЕГО – ОТ того, что ВЫГЛЯДИТ СЛОВНО ЧРЕСЛА ЕГО, И ВЫШЕ; А ОТ того, что ВЫГЛЯДИТ СЛОВНО ЧРЕСЛА ЕГО, И НИЖЕ – УВИДЕЛ Я СЛОВНО ПО ВИДУ ОГОНЬ, ОКРУЖЕННЫЙ СИЯНИЕМ со всех сторон,   כזוָאֵ֣רֶא | כְּעֵ֣ין חַשְׁמַ֗ל כְּמַרְאֵה־אֵ֚שׁ בֵּֽית־לָהּ֙ סָבִ֔יב מִמַּרְאֵ֥ה מָתְנָ֖יו וּלְמָ֑עְלָה וּמִמַּרְאֵ֚ה מָתְנָיו֙ וּלְמַ֔טָּה רָאִ֙יתִי֙ כְּמַרְאֵה־אֵ֔שׁ וְנֹ֥גַהּ ל֖וֹ סָבִֽיב:
    וארא כעין חשמל: לא נתן רשות להתבונן במקרא זה:
    בית לה: מלפנים לה כמראה אש:
28СЛОВНО ПО ВИДУ РАДУГА, ЧТО БЫВАЕТ В ТУЧЕ В ДЕНЬ, когда идет ДОЖДЬ, ТАКОВО ВИДЕНИЕ СИЯНИЯ ЭТОГО ВОКРУГ огня: ОНО – ВИД ПОДОБИЯ СЛАВЫ БОГА; И УВИДЕЛ Я, И ПАЛ НИЦ – И УСЛЫШАЛ ГОЛОС, ГОВОРЯЩИЙ мне.   כחכְּמַרְאֵ֣ה הַקֶּ֡שֶׁת אֲשֶׁר֩ יִֽהְיֶ֨ה בֶֽעָנָ֜ן בְּי֣וֹם הַגֶּ֗שֶׁם כֵּ֣ן מַרְאֵ֚ה הַנֹּ֙גַהּ֙ סָבִ֔יב ה֕וּא מַרְאֵ֖ה דְּמ֣וּת כְּבֽוֹד־יְהֹוָ֑ה וָֽאֶרְאֶה֙ וָֽאֶפֹּ֣ל עַל־פָּנַ֔י וָֽאֶשְׁמַ֖ע ק֥וֹל מְדַבֵּֽר:
    ואפול על פני: ואישתטחית:
    ואשמע קול מדבר: ומה דבר:

Йехезкель (Иезекииль) Глава 3

12И ПОД- ХВАТИЛ МЕНЯ ВЕТЕР, И Я УСЛЫШАЛ ПОЗАДИ СЕБЯ ГОЛОС среди ОГ- ЛУШИТЕЛЬНОГО ШУМА: «БЛАГОСЛОВЕННА СЛАВА БОГА, ГДЕ БЫ НИ ПРЕБЫВАЛА ОНА!» –   יבוַתִּשָּׂאֵ֣נִי ר֔וּחַ וָֽאֶשְׁמַ֣ע אַֽחֲרַ֔י ק֖וֹל רַ֣עַשׁ גָּד֑וֹל בָּר֥וּךְ כְּבֽוֹד־יְהֹוָ֖ה מִמְּקוֹמֽוֹ:
    ותשאני רוח: לאחר שגמר דבריו צוה אל הרוח לשאתו אל המקום אשר בני הגולה שם:
Выбрать раздел:
Эта страница содержит священный текст. Пожалуйста, после распечатки обращайтесь с ним осторожно.