ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Во время обряда "Капарот" трижды произносят отрывок "Бней адам" ("Сыны человеческие...") до слова "Улешалом" ("...и мир"), держа при этом в руке петуха (или курицу). Каждый раз произнося слова "Зэ халифати" ("Эта замена мне..."), поднимают петуха (или курицу) над головой и трижды совершают вращательные движения. Всего - девять вращательных движений.

До конца месяца Тишрей не произносят молитву "Таханун". Во время обряда "Малкот" и тот, кто наносит удары, и тот, кто их получает, трижды произносят фразу "Веу рахум" ("И Он милосердный").1

Служение в канун Йом-Кипура - раскаянье за прошлое. Служение в Йом-Кипур - принятие решений на будущее.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Малкот" - символическая порка ремнем в канун Йом-Кипура.

יום שישי ט תשרי, ערב יום הכפורים (תש"ד)
שיעורים: חומש: ברכה,שישי עם פירש"י.
תהילים: מט-נד. קיב-קיד.
תניא: ולפמ"ש בס'...'264' במ"א.כפרות: "בני אדם - ולשלום" שלש פעמים, ובכל פעם מסבב ג"פ [ג' פעמים] ס"ה [סך הכל] מסבב ט"פ [ט' פעמים].

עד סוף תשרי א"א [אין אומרים] תחנון. מלקות: המלקה והנלקה שניהם אומרים והוא רחום שלש פעמים.

בעריוהכ"פ [בערב יום הכפורים] העבודה היא חרטה על העבר, ביוהכ"פ [ביום הכפורים] - קבלה על להבא.

О книге
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.