ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

"Благословение Б-га приносит богатство".1 Это - в общем, но особенно это касается того, кто посвящает свое время нуждам общины, занимаясь вопросами благотворительности и укрепления еврейства. Как говорится, "Б-г не останется в долгу". Каждое доброе дело, совершенное человеком, щедро вознаграждается Всевышним - детьми, здоровьем и заработком в изобилии.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Мишлей, 10:22.

יום שלישי כח אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: האזינו,שלישי עם פירש"י.
תהילים: קלה-קלט. פב-פד.
תניא: כן עד"ז ... '256' מהאריז"ל.ברכת ד' היא תעשיר, בכלל ובפרט להנותן מעתו ומזמנו לעסוק בצרכי צבור בעניני צדקה וחזוק היהדות, וכמאמר: דער אויבערשטער ב"ה [ברוך הוא] בלייבט ניט קיין בעל חוב, פאר יעדער גוטער זאך וואס א איד טוט, צאלט ער במיטב מיט בני חיי ומזוני רויחי.
 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.