ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Краткое изложение объяснения первого пути тшувы, данного моим отцом.

Буква тав: "Тамим..." ("Непорочен будь перед Б-гом...")1.

Этот путь представляет служение тшувы, через непорочность и цельность. У непорочности есть несколько ступеней. По отношению к тшуве наивысшей ее формой является "цельность сердца", называемая эрнсткайт ("искренность, серьезность"), как сказано об Аврааме: "И нашел Ты сердце его верным Тебе..."2

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Дварим", 18:13.

2.

Нехемья 9:8. "Верное сердце" - цельное и непорочное, ибо наполнено верой в единого Б-га.

יום ראשון  צום גדליה נדחה. אבינו מלכנו. סליחות ד תשרי (תש"ד)
שיעורים: חומש: ברכה,ראשון עם פירש"י.
תהילים: כג-כח. צז-צט.
תניא: אמנם ... 'קלא' והלידה.צום גדליה נדחה. אבינו מלכנו. סליחות.

קיצור ביאור אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] באופן הא': ת, תמים תהיה עם ה"א [הוי' אלקיך], עבודת התשובה הבאה ע"י [על ידי] התמימות, כמה בחינות ומדריגות בענין התמימות, וביחס אל התשובה העולה על כולנה היא תמימות הלב - הנקראת ערנסטקייט - כאמור באברהם ומצאת את לבבו נאמן לפניך.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.