ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Благодаря своему самопожертвованию в служении по распространению знания среди всего человечества о Всевышнем, о том, что Б-г - один, наш праотец Авраам удостоился оставить в наследие своим потомкам до конца всех поколений чистую веру в Б-га и Его Тору. Поэтому каждый еврей - мужчина или женщина - способен пожертвовать своей жизнью ради святой Торы.1

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

См. Тания, гл 18 и гл. 25.

יום שלישי כא אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: נצו"י,שלישי עם פירש"י.
תהילים: קד-קה. סא-סג.
תניא: יז. נודע ... '250' וע"ש היטב'.אבינו הראשון אברהם בגלל עבודתו במסירת נפש לפרסם אלקותו יתברך - אל אחד - לכל בני העולם, זכה להנחיל לזרעו עד סוף כל הדורות את האמונה הטהורה בה' ובתורתו, וכל איש ואשה בישראל יש להם הכח והעוז למסור נפשם על התורה הקדושה.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.