ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Алтер Ребе сам всегда читал Тору со свитка. Однажды, в субботу главы "Таво" Ребе не было в Лиозно, и его сыну (известному впоследствии как Мителер Ребе), тогда еще не достигшему совершеннолетия, пришлось слушать, как Тору читает другой человек. Проклятия, перечисленные в этой главе,1 причинили ему столь великие страдания и боль, что даже несколько недель спустя Алтер Ребе сомневался, сможет ли мальчик поститься в Йом-Кипур.

"Разве ты не слушаешь чтение этой главы из года в год?" - спросили у мальчика. "Когда читает отец, - ответил он, - проклятий не слышно".

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

См. "Дварим", 28:15-69.

יום שישי יז אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: תבוא,שישי עם פירש"י.
תהילים: פג-פז. מט-נא.
תניא: והנה מדות...'קכג' מדותיהם.רבינו הזקן הי-ה בעצמו הקורא בתורה. פעם אחת לא הי-ה בליאזנא ש"פ [שבת פרשת] תבא, ושמע אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבנו] האמצעי - והוא עודנו נער קודם הבר מצוה - הקריאה מאחר. העגמת נפש מהקללות שבתוכחה הביאתו לכאב לב, עד שביוהכ"פ [שביום הכפורים] נסתפק רבינו הזקן אם יוכל להתענות.

כששאלו את אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבנו] האמצעי הרי בכל שנה קורים פרשה זו, ענה: כשאבא קורא "הערט זיך ניט קיין קללות".

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.