ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Во время молитвы "Мусаф" произносят "Лекейл орех дин" ("Б-гу, вершащему суд..."). Если второй день Рош-Ашана выпадает на пятницу, "Оду" ("Благодарите...") перед молитвой "Минха" не читают, но читают "Патах Элияу" ("И начал пророк Элияу...").

Согласно косвенному свидетельству, этот день - йорцайт ребецин Шейны, жены рабби Мендела Горенштерна, дочери Предыдущего Ребе, погибшей в 5711 (1942) г. (да отомстит Всевышний за ее кровь).

В Сидуре1 Алтер Ребе говорится, что перед трублением в шофар мы произносим молитву "Ана бехоах".2 В общих словах, здесь имеются в виду каванот для стихов молитвы "Ана бехоах", чьи начальные буквы составляют второе имя в имени “Мем-Бет”. Однако, некоторые держат эти каванот в мыслях, не произнося слова вслух. Но тот, кто занимается подобными медитациями, обязан изучать их по работам Аризаля, пока не изучит досконально. Только тогда его каванот будут благосклонно приняты Свыше.3

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Сидур с хасидскими толкованиями", "Шаар Акриат Шма, маамар "Леавин аэфреш" 74а и далее.

2.

Хотя на самом деле мы эту молитву не произносим.

3.

См. 24 Адара II. В начальных буквах слов молитвы "Ана бехоах" ("Мы молим...", с. 22) зашифрованы 7 шестибуквенных имен Всевышнего, которые все вместе составляют Его 42-буквенное непроизносимое имя (числовое значение буквы мем - 40, числовое значение буквы бет - 2). Начальные буквы второй строчки молитвы "Ана бехоах" (куф, рейш, айн, шин, тет и нун) - то есть, второе имя в имени "Мем-Бейт" - являются также первыми буквами шести стихов молитвы "Мин амейцар" ("Из теснин..."), которую произносят перед трублением в шофар в Рош-Aшана. Согласно учению Аризаля, есть особые каванот, на которых следует в этот момент сосредоточиться. Однако, чтобы понять их, следует досконально изучить все, что пишет Аризаль относительно этих каванот во время молитвы "Мин амейцар".

יום שישי ב תשרי, א דר"ה (תש"ד)
שיעורים: חומש: האזינו,שישי עם פירש"י.
תהילים: י-יז. צא-צג.
תניא: כ. והגם שהיש.. 'קל' עילתו.לאל עורך דין - בתפלת מוסף.

במנחה א"א [אין אומרים] הודו, אבל אומרים פתח אלי']הו[.

מ"ש [מה שכתוב] בסידור שער הק"ש [הקריאת שמע] ד"ה [דבור המתחיל] להבין ההפרש [ע"ד ע"א [עמוד א']] שקודם תקיעת שופר אומרים אנא בכח, פירושו: בדרך כלל הם הכוונות מהפסוקים שר"ת [שראשי תיבות] שלהם שם שני משם מ"ב, אמנם יש שמכונים התיבות אנא בכח כו' במחשבה, אבל אין אומרים האותיות והתיבות. והעוסק בכוונות צריך ללמוד הענינים ברור בכתהאריז"ל [בכתבי האר"י זכרונו לברכה], ואז כוונתו רצוי'[ה].
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.