ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Во время молитвы "Мусаф" произносят "Лекейл орех дин" ("Б-гу, вершащему суд..."). Если второй день Рош-Ашана выпадает на пятницу, "Оду" ("Благодарите...") перед молитвой "Минха" не читают, но читают "Патах Элияу" ("И начал пророк Элияу...").

Согласно косвенному свидетельству, этот день - йорцайт ребецин Шейны, жены рабби Мендела Горенштерна, дочери Предыдущего Ребе, погибшей в 5711 (1942) г. (да отомстит Всевышний за ее кровь).

В Сидуре1 Алтер Ребе говорится, что перед трублением в шофар мы произносим молитву "Ана бехоах".2 В общих словах, здесь имеются в виду каванот для стихов молитвы "Ана бехоах", чьи начальные буквы составляют второе имя в имени “Мем-Бет”. Однако, некоторые держат эти каванот в мыслях, не произнося слова вслух. Но тот, кто занимается подобными медитациями, обязан изучать их по работам Аризаля, пока не изучит досконально. Только тогда его каванот будут благосклонно приняты Свыше.3

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Сидур с хасидскими толкованиями", "Шаар Акриат Шма, маамар "Леавин аэфреш" 74а и далее.

2.

Хотя на самом деле мы эту молитву не произносим.

3.

См. 24 Адара II. В начальных буквах слов молитвы "Ана бехоах" ("Мы молим...", с. 22) зашифрованы 7 шестибуквенных имен Всевышнего, которые все вместе составляют Его 42-буквенное непроизносимое имя (числовое значение буквы мем - 40, числовое значение буквы бет - 2). Начальные буквы второй строчки молитвы "Ана бехоах" (куф, рейш, айн, шин, тет и нун) - то есть, второе имя в имени "Мем-Бейт" - являются также первыми буквами шести стихов молитвы "Мин амейцар" ("Из теснин..."), которую произносят перед трублением в шофар в Рош-Aшана. Согласно учению Аризаля, есть особые каванот, на которых следует в этот момент сосредоточиться. Однако, чтобы понять их, следует досконально изучить все, что пишет Аризаль относительно этих каванот во время молитвы "Мин амейцар".

יום שישי ב תשרי, א דר"ה (תש"ד)
שיעורים: חומש: האזינו,שישי עם פירש"י.
תהילים: י-יז. צא-צג.
תניא: כ. והגם שהיש.. 'קל' עילתו.לאל עורך דין - בתפלת מוסף.

במנחה א"א [אין אומרים] הודו, אבל אומרים פתח אלי']הו[.

מ"ש [מה שכתוב] בסידור שער הק"ש [הקריאת שמע] ד"ה [דבור המתחיל] להבין ההפרש [ע"ד ע"א [עמוד א']] שקודם תקיעת שופר אומרים אנא בכח, פירושו: בדרך כלל הם הכוונות מהפסוקים שר"ת [שראשי תיבות] שלהם שם שני משם מ"ב, אמנם יש שמכונים התיבות אנא בכח כו' במחשבה, אבל אין אומרים האותיות והתיבות. והעוסק בכוונות צריך ללמוד הענינים ברור בכתהאריז"ל [בכתבי האר"י זכרונו לברכה], ואז כוונתו רצוי'[ה].
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.