ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Порядок, которого должен придерживаться тот, кто надевают во время молитвы четыре пары тфиллин:

1) Возлагают тфиллин Раши на руку и на голову перед чтением "Эйзэу" ("В каком месте приносились жертвы...") и молятся до слов "Ах цадиким" ("Только праведники...") включительно.

2) Снимают головной тфиллин Раши и возлагают, не произнося благословения, головной тфиллин Шимуша Раба. Читают "Шма" до эмет включительно, а затем прочитывают дневной отрывок из Теилим, согласно разбивке по числу дней месяца. Наиболее усердные изучают эти псалмы с комментариями Раши и Мецудот.

3) Затем без благословения возлагают тфиллин Рабейну Там читают "Шма" до эмет включительно, затем прочитывают главу "Кадейш" ("Посвящай...") и "Шесть вещей...". Потом изучают главу из Мишны (каждый – согласно своему уровню понимания).

4) Снимают головной тфиллин Рабейну Там и возлагают без благословения головной тфиллин Раавад. Читают "Шма" до эмет включительно и изучают дневной отрывок из недельной главы Пятикнижия с комментариями Раши.1

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Один из обычаев хасидов Хабада - ежедневно прочитывать отрывок из Пятикнижия с комментариями Раши согласно разбивке недельной главы на семь частей для чтения в субботу, несколько глав из Теилим и отрывок из книги Тания. Традиция эта была установлена рабби Йосефом-Ицхаком Шнеерсоном (Предыдущим Любавичским Ребе), и он неоднократно подчеркивал ее значимость. См. 25 Швата.

יום שישי יט מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: עקב, שישי עם פירש"י.
תהילים: צ-צו.
תניא: והנה באדם...לאברהם כו'.המתפללים בארבעה זוגות תפילין כך נוהגים: א) מניחים תש"י [תפילין של יד] ותש"ר [ותפילין של ראש] דרש"י קודם אמירת פרק איזהו, ומתפללים בהם עד אחרי אך צדיקים גו'. ב) מסירים תש"ר [תפילין של ראש] דרש"י, ומניחים - בלא ברכה - תש"ר [תפילין של ראש] דשמושא רבא וקוראים שמע גו' עד אמת ואומרים מזמורי תהלים כפי שנחלק לימי החודש. והמהדרים היו לומדים אותם עם פירש"י [פירוש רש"י] ומצודות. ג) אח"כ [אחר כך] מניחים תפלין דר"ת [דרבנו תם] - בלא ברכה - וקוראים שמע גו' עד אמת, פרשת קדש גו' והזכירות שנדפסו בסידור. ולומדים פרק משניות כל אחד לפי הבנתו. ד) מסירים תש"ר [תפילין של ראש] דר"ת [דרבנו תם] ומניחים תש"ר [תפילין של ראש] דראב"ד - בלא ברכה - וקוראים שמע גו' עד אמת ולומדים פרשה חומש עם פירש"י [פירוש רש"י] - מפרשת השבוע: יום א' עד שני ביום ב' פרשה ב' וכו'.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.