ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Порядок, которому должен следовать тот, кого вызывают к свитку Торы: касаются краем талит гадол начала читаемого отрывка и его конца, целуют край талит гадол в том месте, где он коснулся свитка Торы, сворачивают свиток, слегка поворачивают лицо вправо и произносят положенные благословения, после чего свиток разворачивают и приступают к чтению.

__________

При описании человеческих достоинств используют четыре термина:

1) Адам, что указывает на высокое достоинство мозга и интеллекта;

2) Иш, что указывает на высокое достоинство сердца и эмоций;

3) Энош, что указывает на слабое место либо в области интеллекта, либо в области эмоций, либо в обеих этих областях;

4) Гевер, что указывает на преодоление внутренних недостатков и устранение всех препятствий и помех, мешающих приобретению интеллектуальных или эмоциональных качеств.

Таким образом, Гевер помогает Энош подняться на уровень Иш или Адам.

Поскольку возможно "перевоплощение" Энош в Иш или Адам, очевидно, что Энош обладает всеми качествами, которыми обладают Иш и Адам.1

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

В зачатачном, пока еще не развитом состоянии.

שבת ד אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: שופטים, שביעי עם פירש"י..
תהילים: כג-כח. י-יב.
תניא: יא. להשכילך...הגנוז.

סדר ברכות התורה: נוגע בטליתו בתחילת הקריאה ובסופה נושק הטלית במקום שנגע בס"ת [בספר תורה], גולל הס"ת [הספר תורה], מפנה פניו, קצת, לימין ומברך. פותח הס"ת [הספר תורה] וקורא.

במעלת מין האנושי, ישנם ארבעה תוארים: אדם - מעלת המוחין והשכל, איש - מעלת הלב והמדות, אנוש - החלישות באחד מהם בשכל או במדות, או בשתיהם, גבר - מתגבר על עצמו להסיר המניעות ועיכובים להשיג אחת המעלות או בשכל או במדות, היינו דגבר עוסק עם האנוש להגביהו למעלת איש או אדם.

ומאחר דאפשר לעשות מאנוש איש או אדם, הרי בהכרח דגם באנוש ישנם כל אותם המעלות שישנם באיש וגם באדם.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.