ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Вернувшись из Петербурга (после своего заключения) Алтер Ребе сказал для своего сына Мителер Ребе маамар, который состоял всего из нескольких строк: "Сказано: "Вознесите руки ваши в святости и благословите Б-га. И с Сиона благословит тебя Б-г, Создатель неба и земли".1 "Вознесите руки ваши в святости..." указывает на вознесение эмоциональных качеств к интеллекту2 и на "освещение" интеллектом этих эмоциональных качеств. "...и благословите3 Б-га." - посредством чего привлекается высшее имя - Авайе, и, как результат - "...с Сиона благословит тебя Б-г..." - из сущности души также привлекается имя Авайе, благодаря чему раскрывается смысл слов "...Создатель неба и земли." - ибо этим поддерживается существование миров".4

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Теилим, 134.

2.

Учение Хабад говорит о том, что интеллект властвует над эмоциями. Достичь любви к своему ближнему, например, можно путем понимания и размышления. (См. Тания, гл. 32.) В этом случае эмоции порождаются разумом. Интеллект, таким образом, служит фундаментом для эмоций и формирует их, лишая прежней бесконтрольности и случайности. Вознесение эмоциональных качеств к интеллекту и освещение интеллектом эмоциональных качеств (так, чтобы в проявленном эмоциональном чувстве ощущалась руководящая сила разума), сочетание этих двух действий для вознесения эмоций - главная мысль текста.

3.

Еврейское слово браха часто означает "привлечение" отклика Свыше.

4.

Авайе - это условное обозначение непроизносимого имени Всевышнего (Тетраграмматон). Оно указывает на Его трансцендентность, недостижимость разуму и чувствам, на Его сокрытие (в отличие от имени Элоким, которое указывает на раскрытие Всевышнего в творении). В свою очередь, как продолжает текст, привлечение имени Авайе из высших миров обладает сопутствующим эффектом раскрытия имени Авайе в сущности души. Хотя Авайе превосходит творение (или, в терминах учения хасидизма, миры), Он является источником созидающей силы, в то время, как Элоким - это уже творящая сила в действии, но не источник созидающей силы. Роль человека глобальна, ибо своим служением он преобразует трансцендентное в реальное, тем самым поддерживая творение.

שבת ו מנחם אב. (תש"ג)
שיעורים: חומש: דברים, שביעי עם פירש"י..
תהילים: לה-לח.
תניא: פרק יב. וטעם...ימצא טוב.

דער רבי [רבינו הזקן] בעת ער איז געקומען פון פעטערבורג, האט ער געזאגט פאר'ן מיטעלען רבי'ן א מאמר - אינגאנצען עטליכע שורות: שאו ידיכם קדש - זהו העלאת המדות במוחין והארת המוחין במדות, וברכו את ה' - שממשיכים על ידי זה שם הוי' דלעילא, שעי"ז [שעל ידי זה] פועל שיהי'ה - יברכך ה' מציון - המשכת שם הוי' מעצמיות הנשמה, עושה שמים וארץ - שעי"ז [שעל ידי זה] הוא קיום העולמות.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.