ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Во время молитвы "Минха" не произносят "Таханун".

14 Менахем-Ава 5701 (1941) г. исполнилось пятьдесят лет с того дня, как мой отец велел мне записывать все рассказаные им истории. Когда Цемах Цедек начал писать трактаты в области Талмуда и хасидской философии, Алтер Ребе сказал ему: "Укней леха хавер" ("Пробрети себе друга").1 Измени огласовки и читай "Векане леха хавер" ("Перо должно быть тебе другом")."

Мой отец однажды процитировал это изречение и объяснил: "И это - "перо сердца", то есть, каждую вещь, которую учишь, необходимо пережить”.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Авот", 1:6.

יום ראשון יד מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: עקב,ראשון עם פירש"י.
תהילים: עב-עו.
תניא: וזהו צדק...סלה אכי"רו.במנחה אין אומרים תחנון.

יד מנ"א [מנחם אב] תש"א - נמלאו חמשים שנה מיום שאמר לי אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] שאתחיל לרשום הסיפורים שמספר לי. כאשר התחיל הצ"צ [הצמח צדק] לכתוב בעניני נגלה וחסידות, אמר לו אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבנו] הזקן: וקנה לך חבר, וקנה [קוף בקמץ, נון בסגל] - לשון קולמוס - לך חבר. פעם אמר אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] בשם אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבינו] הזקן וקנה - לשון קולמוס - לך חבר, ופירש אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] קולמוס הלב, אז יעדער זאך וואס מ'לערענט זאל מען איבערלעבען.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.