ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Сколько бы ни было приложено усилий, человек не сможет заработать денег больше, чем ему предопределил заработать Всевышний. Человеку надлежит делать все, что от него требуется, но он должен помнить, что вся его работа - лишь нечто дополнительное и второстепенное. Главное - это благословение Всевышнего, которого он заслуживает, если выполняет Его повеления: молится в миньяне, наилучшим образом соблюдает субботу, тщательно следует всем законам кашрута, дает образование своим детям с помощью честных, богобоязненных учителей.1

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Ребе говорит совершенно конкретно, безо всякого подтекста об учителях, которые сами должны быть богобоязненными евреями. Ребе весьма тревожил и глубоко печалил факт наличия "учителей" Торы, которые не соблюдали ее заповедей, и тем самым пагубно воздействовали на своих учеников.

יום חמישי ד מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: דברים, חמישי עם פירש"י.
תהילים: כג-כח.
תניא: ומה שמשבחים...'200' היא מיד.

מיט דער גרעסטער הארעוואניע קען מען ניט פארדינען קיין איין סענט מעהר וויפיל השי"ת [השם יתברך] האט אפגעשטעלט, אז דער און דער מענש זאל פארדינען. מען בעדארף טאן וויפיל עס איז נויטיג, אבער מען מוז געדיינקען, אז די גאנצע ארבעט, איז מער ניט ווי א טפל, דער עיקר איז די ברכה פון השי"ת [השם יתברך], און די ברכה פארדינט מען ווען מען איז א ערליכער איד: תפלה בצבור, שמירת שבת בהידור, כשרות בהשגחה גדולה, חינוך הבנים בא מלמדים ערליכע אידען.
 

О книге
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.