ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

"Удаляйся от зла и твори добро; стремись к миру и добивайся его." 1

Баал-Шем-Тов объяснял: "Каждая физическая вещь, дозволенная Торой, обладает элементами добра и зла.2 Материальный ее аспект - это зло, а Б-жественная жизненная сила, которая наполняет жизнью физическое - это добро. Человек, используя нечто материальное, обязан "удалиться от зла", то есть не стремиться к физическому наслаждению, которое несет в себе материальная вещь, - и "творить добро", то есть стремиться получать питание и поддержку от Б-жественной жизненности, заключенной в этой вещи. "Стремись к миру и добивайся его" - это значит, что тот, кто "удаляется от зла и творит добро", должен искать и находить средство, при помощи которого создается "мир"3 между физическим и Б-жественной жизненной силой, оживляющей физическое".

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Теилим, 34:15.

2.

То, что материальное не обязательно должно противостоять духовному, есть неотъемлемая часть учения хасидизма. Существуют средства, которые человек должен находить и использовать, чотбы примирять одно с другим. Между телом и душой должна существовать гармония и достичь этого можно, подчинив тело и его физические желания духовному, Торе. Не обязательно умертвлять плоть аскетизмом, учит Тора, поскольку здоровье и жизненные силы необходимо поддерживать. Но стремление к наслаждению, выходящее за рамки заботы о здоровье, является злом.

3.

То есть, гармония.

יום שישי ה מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: דברים, שישי עם פירש"י.
תהילים: כט-לד.
תניא: ומ"ש וחטאתי...פשעיו.

סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו, האט דער בעש"ט [בעל שם טוב] געזאגט: אין יעדער דבר גשמי פון דברים המותרים זיינען פאראן טוב ורע: דער גשמי איז רע און דער חיות אלקי וואס איז מחיה דעם גשמי איז טוב. באדארף דער מענטש וואס באנוצט דעם גשמי זיין א סור מרע, ניט וועלען דעם תענוג וואס איז פאראן אין דעם גשמי, און זיין ועשה טוב וועלען געשפייזט און געהאלפען ווערען פון דעם חיות אלקי וואס איז אין דעם דבר הגשמי. בקש שלום ורדפהו דער מענש וואס איז א סור מרע און א ועשה טוב, באדארף זוכען און נאכלויפען צו מאכען שלום צווישען דעם גשמי און חיות אלקי וואס איז איהם מחי'[ה].
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.