ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Алтер Ребе повторял, что Магид из Межерича говорил от имени Баал-Шем-Това: "Люби ближнего своего, как самого себя" – это толкование и комментарий на слова "Люби Всевышнего, Б-га твоего". Кто любит своего ближнего, тот любит Б-га, ибо каждый еврей обладает в своей душе "частицей Б-га свыше". Поэтому, если ты любишь своего ближнего, ты любишь его Б-жественную сущность, а значит – любишь Б-га.”

יום שישי יב מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: ואתחנן,שישי עם פירש"י.
תהילים: סו-סח.
תניא: אך מי...תדרשנו.דער רבי - אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבינו] הזקן - האט געזאגט פון מעזריטשער מגיד פון בעש"ט'ס [בעל שם טוב'ס] וועגען: ואהבת לרעך כמוך איז א פירוש וביאור אויף ואהבת את ה' אלקיך. אז מ'האט האלט א אידען, האט מען האלט דעם אויבערשטען, ווייל א איד האט דאך אין זיך א חלק אלקה ממעל, איז אז מ'האט האלט דעם אידען, דעם אינוועניג פון איהם, ממילא האט מען האלט דעם אויבערשטען.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.