ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Из рассказов моего отца:

а) "Изначально письмо, начинающееся словами "Ничтожен я в своих собственных глазах" заканчивалось словами "Смиренный дух и т.д." Позднее наш великий Учитель (Алтер Ребе), будучи в Лиозно, трижды сказал маамар "Как в воде отражается лицо и т.д." согласно комментарию Раши на этот стих,1 а не как его объясняет Таргум.2

После этого он завершил письмо так: "И тогда, может быть, Всевышний пробудит..." и т.д, тем самым привив хасидам добрые качества.

Не включив всего три слова - "Бемидат эмет лэЯаков" ("Качество, свойственное Яакову – истина...")3, Ребе мог бы привлечь к себе еще пятьдесят тысяч хасидов, но Ребе всегда требует истины".

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Мишлей, 27:19: "Как в воде отражается лицо человека, так и в сердце одного отражаются переживания сердца другого".

2.

Там же: "Человеческие сердца отличаются подобно водам".

3.

Эти слова следуют за призывом ко всем хасидам "смирять свой дух и сердце перед каждым человеком".

יום רביעי י מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: ואתחנן,רביעי עם פירש"י.
תהילים: נה-נט.
תניא: ב. קטנתי...הפנים וגו''.

מספורי אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי]: א) מתחלה הי'[ה] אגה"ק [אגרת הקדש] קטנתי מסיימת "ורוח נכאה כו'", ואחרי אשר אמר רבינו הגדול שלש פעמים - בליאזנא - המאמר כמים הפנים גו' כפירש"י [כפירוש רש"י] ולא כתרגומו, אז הוסיף התיבות "וכולי האי - הפנים וגו'", ובזה נטע בהחסידים מדות טובות.

ב) ווען דער רבי וואלט ניט געשטעלט די דריי ווערטער "במדת אמת ליעקב" - באגה"ק [באגרת הקדש] קטנתי - וואלט ער געהאט נאך פופציג טויזענט חסידים, אבער דער רבי מאנט מדת אמת.
 

Published and copyright by Kehot Publication Society, all rights reserved.
Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.
About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.