ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Раскрывшись миру как праведник, Баал-Шем-Тов своими первоначальными странствиями преследовал три цели: освобождение узников, укрепление Торы и б-гобоязненности и раскрытие внутренней части Торы.1

Мителер Ребе объяснял: "Открытая Тора2 названа "водой". Человек сам идет к воде. Внутренняя Тора названа "огнем". Человек боится огня. Наставник поэтому должен идти к ученику3 и говорить: "Не бойся, ибо Всевышний, Б-г твой - огонь всепоглощающий".4"

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Учение хасидизма.

2.

Талмуд, Алаха и т.д.

3.

Концепция "наставник - ученик" (буквально "дающий" - "получающий") широко используется в учении хасидизма для описания взаимодействия духовных миров, духовных процессов, а также при взаимотношении между людьми.

4.

Иными словами: "Не бойся огня, который ты видишь внутри Торы, ибо это - огонь Б-жественности".

יום שלישי טז מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: עקב,שלישי עם פירש"י.
תהילים: עט-פב.
תניא: אך...'קח' וי"ב ע"ש.נסיעות הבעש"ט [הבעל שם טוב] בתחילת ההתגלות שלו היו [על דבר] שלשה ענינים: פדיון שבוים, חיזוק התורה ויראת שמים, התגלות פנימיות התורה. אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבנו] האמצעי היה מבאר בזה: גליא שבתורה נקרא מים און צו וואסער גייט מען. פנימיות התורה נקרא אש און פאר פייער האט מען מורא. דערפאר דארף דער משפיע גיין צום מקבל אן זאגען איהם: האב קיין מורא ניט ווייל ה' אלקיך אש אוכלה הוא.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.