ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Раскрывшись миру как праведник, Баал-Шем-Тов своими первоначальными странствиями преследовал три цели: освобождение узников, укрепление Торы и б-гобоязненности и раскрытие внутренней части Торы.1

Мителер Ребе объяснял: "Открытая Тора2 названа "водой". Человек сам идет к воде. Внутренняя Тора названа "огнем". Человек боится огня. Наставник поэтому должен идти к ученику3 и говорить: "Не бойся, ибо Всевышний, Б-г твой - огонь всепоглощающий".4"

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Учение хасидизма.

2.

Талмуд, Алаха и т.д.

3.

Концепция "наставник - ученик" (буквально "дающий" - "получающий") широко используется в учении хасидизма для описания взаимодействия духовных миров, духовных процессов, а также при взаимотношении между людьми.

4.

Иными словами: "Не бойся огня, который ты видишь внутри Торы, ибо это - огонь Б-жественности".

יום שלישי טז מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: עקב,שלישי עם פירש"י.
תהילים: עט-פב.
תניא: אך...'קח' וי"ב ע"ש.נסיעות הבעש"ט [הבעל שם טוב] בתחילת ההתגלות שלו היו [על דבר] שלשה ענינים: פדיון שבוים, חיזוק התורה ויראת שמים, התגלות פנימיות התורה. אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבנו] האמצעי היה מבאר בזה: גליא שבתורה נקרא מים און צו וואסער גייט מען. פנימיות התורה נקרא אש און פאר פייער האט מען מורא. דערפאר דארף דער משפיע גיין צום מקבל אן זאגען איהם: האב קיין מורא ניט ווייל ה' אלקיך אש אוכלה הוא.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.