ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Во время молитв "Шахарит" и "Минха" не произносят "Таханун".

Из записок моего отца: "Преимущество 15 Ава перед 15-м числом каждого из месяцев1 в том, что пятнадцатое число каждого месяца означает достижение полноты в раскрытии, но лишь принимающего начала.2 Однако 15 Ава свет в нем закреплен, поскольку духовный подъем в данном случае обратно пропорционален сокрушительному падению 9 Ава...

В этом заключен смысл высказывания "После 15 Ава сила солнца ослабевает". Язычники ведут счет по "дурному солнцу", чья сила убывает 15 Ава... Даже в большей степени, чем в дни Храма, когда все народы были подчинены царю Шломо. Тем более так будет в грядущие времена, когда "народы устремятся к Нему"3, в абсолютном самоотречении (битуль), ибо "дух нечистоты сметет Всевышний с лица земли". И, подобно этому, 15-го Ава сила солнца ослабевает..."

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

День полнолуния.

2.

Луна лишь отражает солнечный свет. Она не самостоятельный источник света, каковым является солнечный шар.

3.

Йешаяу, 2:2.

יום שני טו מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: עקב,שני עם פירש"י.
תהילים: עז-עח.
תניא: ה, ויעש...'214' שמבין הכל.א"א [אין אומרים] תחנון.

רושם אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי]: מעלת ט"ו באב על כל ט"ו בחדש, שזהו רק השלמות בהגילוי, אבל מ"מ [מכל מקום] היא רק בחינת מקבל, אבל בט"ו באב האור בה בקביעות, לפי שהעליה היא לפי ערך עוצם הירידה דת"ב [דתשעה באב]... וזהו תשש כחה של חמה, עכו"ם [עובדי כוכבים ומזלות] מונים לחמה בישא, ובט"ו תשש כו' במכל שכן מזמן הבית שהיו נכנעים לשלמה, כ"ש [כל שכן] לעתיד, ונהרו אליו, בבחינת ביטול לגמרי, ואת רוח הטומאה אעביר כו', ומעין זה בט"ו באב תשש כו'.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.