ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Народ Израиля называют "землей желанной",1 ибо все евреи обладают "драгоценными вещами"2 - любовью к Б-гу и страхом перед Ним и положительными чертами характера. Раскрытие этих добрых качеств зависит лишь от пробуждающего их. Совершенно очевидно, что источники живых вод находятся по всей земле. Различие лишь в том, что одни - ближе к поверхности, а другие - дальше. Все зависит от землекопа, от его усердия и терпения.

Поскольку воля – это высшая сила души, повелевающая и распоряжающаяся всеми другими силами и заставляющая их действовать согласно ее приказам,3 главное в служении - это пробудить в себе волю действовать и трудиться как по отношению к себе, так и по отношению к другим.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Малахи, 3:12; см. 7 Ияра.

2.

Еврейское слово хафецим ("вещи") образовано от того же корня, что и слово хейфец ("желанный").

3.

Слово рацон ("воля") образовано от того же корня, что и слово эрец ("земля"). Таким образом, обе части текста объединяются, и вторая часть является толкованием первой: каждый из народа Израиля (который назван эрец хейфец) обязан выполнять подобную работу.

יום חמישי ב אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: שופטים,חמישי עם פירש"י.
תהילים: י-יז. ד-ו.
תניא: י. והנה...'קטז' נפשו כתיב.בני ישראל נקראו ארץ חפץ, שיש בהם כמה חפצים יקרים באהבת השי"ת [השם יתברך] ויראתו ומדות טובות, ואין דבר גילוי המדות הטובות תלוי אלא במעורר. דבר ברור הוא, אשר בכל חלקי האדמה נמצאים מעינות מים חיים, וההבדל הוא רק בקירוב וריחוק, ואם כן הלא הכל תלוי בהחופר וכח סבלנותו ומתינותו.

וכיון שהרצון הוא כח עליון הגוזר ומפקד על כל הכחות, ומכריחם לעשות ולפעול כפי הפקודות שלו, א"כ [אם כן] איפוא עיקר העבודה הוא לעורר את הרצון לפעול ולעשות הן בעצמו הן בזולתו.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.