ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Зимой 5652 (1891-1892) г., отец, изучая со мной отрывок из Тании "Вторая душа, отличающая каждого еврея, – это буквально частица безграничной Сущности Б-га свыше",1 объяснил мне, что по своему внутреннему значению слова мимаал ("cвыше") и мамаш ("буквально") являются противоположностями. Мимаал указывает на высшую духовность, в то время, как мамаш - на грубую материальность.2

Отец объяснил, что в этом уникальное качество "второй души" - представляя из себя высшую духовность, она воздействует на самую грубую материальность.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Тания, гл. 2.

2.

Термин мамаш соотносится с такими понятиями, как "ощутимо", "осязаемо", что означает самый нижний уровень материального - то, что ощутимо физически.

יום שלישי כג מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: ראה,שלישי עם פירש"י.
תהילים: קח-קיב.
תניא: ו. ז. אשרנו...'222' ועלול כו'.בחורף תרנ"ב כאשר אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] למד עמי בספר התניא "ונפש השנית בישראל היא חלק אלקה ממעל ממש", הסביר כי הנושאים בתיבת ממעל ובתיבת ממש הם הפכים. ממעל תוארו רוחניות שברוחניות וממש תוארו גשמיות שבגשמיות. ויבאר כי זהו מעלת נפש השנית, שעם היותה רוחניות שברוחניות פועלת בגשמיות שבגשמיות.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.