ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Чтение Десяти заповедей слушают, повернувшись лицом к свитку Торы.

"И произноси их, сидя в доме твоем..."1

Наши мудрецы объясняют, что "произноси их" указывает на слова Торы.2 Однако само изучение Торы имеет множество уровней:

1) "...сидя в доме твоем..." – указывает на занятие души Торой, когда она еще находится в сокровищнице душ, до своего спуска в этот нижний мир.

2) "...и идя дорогой..." – указывает на то время, в течение которого душа спускается от мира к миру, от уровня к уровню, до тех пор, пока не спустится в этот нижний мир, чтобы быть помещенной в физическое тело. Здесь душа "идет дорогами" нижнего мира, пока не наступает старость...

3) "...ложась..." – то есть, пока не закончится отведенное человеку время жизни. Но и тогда Тора будет охранять его, как объяснено в 6-й главе "Пиркей Авот",3 до...

4) "...вставая..." – как сказано, "когда ты пробудишься и т.д.".4

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

“Дварим”, 6:7.

2.

"Йома", 19б.

3.

Мишна девятая

4.

"...будет говорить за тебя", Мишлей, 6:22. Это относится к эпохе воскрешения мертвых.

שבת יג מנחם אב. (תש"ג)
בשעת קריאת עשה"ד [עשרת הדברות] עומדים ופניהם אל הס"ת [הספר תורה].
שיעורים: חומש: ואתחנן, שביעי עם פירש"י.
תהילים: סט-עא.
תניא: ד. אין...'קו' בצדקה.

ודברת בם בשבתך גו', ואמרז"ל [ואמרו רבותינו זכרונם לברכה] ודברת בם בדברי תורה הכתוב מדבר. אמנם בעסק התורה גופא יש כמה חלוקי מדריגות, ומבאר כאן כל המדריגות: בשבתך בביתך הוא מעמד הנשמה למעלה באוצר הנשמות, קודם ירידתה למטה, ועוסקת שם בתורה. בלכתך בדרך, - קאי על הזמן שהנשמה יורדת מעולם לעולם וממדריגה למדריגה, עד בואה למטה לעולם התחתון להתלבש בגוף גשמי ומתחיל ללכת בדרך עולם זה עד ימי זקנה ושיבה, עד ובשכבך בבוא ימי פקודתו, וגם אז הנה התורה תשמור עליו כמבואר בששי דאבות, עד ובקומך כאמור והקיצות גו'.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.