ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Порядок, которого должен придерживаться тот, кто надевают во время молитвы четыре пары тфиллин:

1) Возлагают тфиллин Раши на руку и на голову перед чтением "Эйзэу" ("В каком месте приносились жертвы...") и молятся до слов "Ах цадиким" ("Только праведники...") включительно.

2) Снимают головной тфиллин Раши и возлагают, не произнося благословения, головной тфиллин Шимуша Раба. Читают "Шма" до эмет включительно, а затем прочитывают дневной отрывок из Теилим, согласно разбивке по числу дней месяца. Наиболее усердные изучают эти псалмы с комментариями Раши и Мецудот.

3) Затем без благословения возлагают тфиллин Рабейну Там читают "Шма" до эмет включительно, затем прочитывают главу "Кадейш" ("Посвящай...") и "Шесть вещей...". Потом изучают главу из Мишны (каждый – согласно своему уровню понимания).

4) Снимают головной тфиллин Рабейну Там и возлагают без благословения головной тфиллин Раавад. Читают "Шма" до эмет включительно и изучают дневной отрывок из недельной главы Пятикнижия с комментариями Раши.1

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Один из обычаев хасидов Хабада - ежедневно прочитывать отрывок из Пятикнижия с комментариями Раши согласно разбивке недельной главы на семь частей для чтения в субботу, несколько глав из Теилим и отрывок из книги Тания. Традиция эта была установлена рабби Йосефом-Ицхаком Шнеерсоном (Предыдущим Любавичским Ребе), и он неоднократно подчеркивал ее значимость. См. 25 Швата.

יום שישי יט מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: עקב, שישי עם פירש"י.
תהילים: צ-צו.
תניא: והנה באדם...לאברהם כו'.המתפללים בארבעה זוגות תפילין כך נוהגים: א) מניחים תש"י [תפילין של יד] ותש"ר [ותפילין של ראש] דרש"י קודם אמירת פרק איזהו, ומתפללים בהם עד אחרי אך צדיקים גו'. ב) מסירים תש"ר [תפילין של ראש] דרש"י, ומניחים - בלא ברכה - תש"ר [תפילין של ראש] דשמושא רבא וקוראים שמע גו' עד אמת ואומרים מזמורי תהלים כפי שנחלק לימי החודש. והמהדרים היו לומדים אותם עם פירש"י [פירוש רש"י] ומצודות. ג) אח"כ [אחר כך] מניחים תפלין דר"ת [דרבנו תם] - בלא ברכה - וקוראים שמע גו' עד אמת, פרשת קדש גו' והזכירות שנדפסו בסידור. ולומדים פרק משניות כל אחד לפי הבנתו. ד) מסירים תש"ר [תפילין של ראש] דר"ת [דרבנו תם] ומניחים תש"ר [תפילין של ראש] דראב"ד - בלא ברכה - וקוראים שמע גו' עד אמת ולומדים פרשה חומש עם פירש"י [פירוש רש"י] - מפרשת השבוע: יום א' עד שני ביום ב' פרשה ב' וכו'.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.