ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Благословляют новый месяц – Менахем-Ав. Рано утром прочитывают всю книгу псалмов. В течение дня проводят фарбренген.

Aфтара: от "Шиму" до слов "Элокеха Йеуда" ("Слушайте ... богов твоих, Иудея"), затем от "Им ташув" до "Уво йитъалалу"("Если вернешься ... гордиться буду тобой").

У каждого из Любавичских Ребе были особые маамарим, предназначенные для "очищения воздуха"1. Каждые два или три года они повторяли их публично. Одним из таких особых маамарим Алтер Ребе был маамар "Эйхалцу", напечатанный в "Ликутей Тора" без примечаний. Одним из таких маамарим Мителер Ребе был маамар "Йафа шаа ахат" (темой которого были первые десять глав трактата "Иней кол эхад веэхад" из "Дерех Ахаим"). Одним из таких маамарим Цемах Цедека был маамар "Ма тову", напечатанный в "Ликутей Тора". Одним их таких маамарим моего деда (Ребе Маараша) был маамар "Ми хамоха". Одним из таких маамарим моего отца (Ребе Рашаба) был маамар "Веядата айом", сказанный им в Москве, в 5657 (1897) г.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

См. 11 Тевета.

שבת כח תמוז (תש"ג)
מברכים ר"ח מנחם אב. אמירת כל התהלים בהשכמה. יום התוועדות.
הפטורה: שמעו - אלקיך יהודה. אם תשוב - ובו יתהללו.
שיעורים: חומש: מטו"מ, שביעי עם פירש"י..
תהילים: קלה-קלט.
תניא: פרק ח. והנה...למלכא וכו''.

לכל אחד מהרביים היו מאמרים קבועים ביחוד בשביל זה [לטהר אויר העולם], אשר פעם בשתים או בשלש שנים היו חוזרים עליהם ברבים. אחד ממאמרי רבינו הזקן - החלצו שבלקו"ת [שבלקוטי תורה] בלי ההגהות. אחד ממאמרי אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבנו] האמצעי - יפה שעה אחת, ותוכנו עשרה פרקים הראשונים דד"ה [דדיבור המתחיל] הנה כאו"א [כל אחד ואחד] אומר אלקי נשמה בדרה"ח [בדרך החיים]. אחד ממאמרי הצ"צ [הצמח צדק] - מה טובו שבלקו"ת [שבלקוטי תורה]. אחד ממאמרי אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] - מי כמוכה באלים. אחד ממאמרי אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] - וידעת היום מאסקווא רנ"ז.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.