ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Мы можем видеть, что Всевышний любил нашего отца Авраама главным образом из-за того, что "…он заповедал сыновьям своим и дому своему следовать путями Б-га".1 Йецаве ("заповедал") означает "связал", "соединил". То есть, великое служение Авраама во время его испытаний2 не может сравнится с тем, что он связывал других с Б-гом, то есть – наделял заслугами других.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Берейшит", 18:19.

2.

"Авот", 5:3.

יום ראשון ח תמוז (תש"ג)
שיעורים: חומש: בלק,ראשון עם פירש"י.
תהילים:מד-מח.
תניא: אבל האמת... כמ"ש במ"א.

מצינו דעיקר חבתו של הקב"ה [הקדוש ברוך הוא] לאברהם אע"ה [אבינו עליו השלום] הי'[ה] למען אשר יצוה - כפירושו יחבר - את בניו ואת ביתו. היינו דכל גודל עבודתו בהנסיונות אינו בערך לגבי הא דיצוה ויחבר אחרים, מה שיזכה אחרים.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.