ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Цемах Цедек пишет в одной из своих работ: "Во вторник главы "Балак" 5562 (летом 1802) г. наш учитель Алтер Ребе, благословенна память о нем, сказал своему сыну: "Как решить поднятую астрономами проблему о том, что хотя земля круглая и шарообразная словно яблоко, те, что живут на противоположной от нас стороне земного шара, в Америке, не падают?.. Ответ, предложенный самими учеными, неверный..." После этого Ребе сказал, что ответ кроется в объяснении из "Эц Хаим" о том, что девять небесных сфер (галгалим) получают жизненность от сущности так называемых кругов (игулим), а в круге нет ни верха, ни низа. Поэтому для тех, кто живет на противоположной от нас стороне, небеса, что над ними – это “верх”, точно так же как для нас – небеса над нами, а земля там – это "низ" по отношению к небесам, что над ней".

שבת יד תמוז (תש"ג)
שיעורים: חומש: בלק, שביעי עם פירש"י..
תהילים: עב-עו.
תניא: פרק ג'. והנה...'184' ג"פ כו'.

ז"ל [זה לשון] הצ"צ [הצמח צדק] באחד מדרושיו: רבינו ז"ל [זכרונו לברכה] באמרותיו לבניו יום ג' פרשת בלק שנת תקס"ב אמר וזה דבריו: להבין קושית התוכנים מאחר שהארץ היא כדורית ועגולה כתפוח למה אינם נופלים אותם בני אדם הדרים כנגדינו מלמטה באמעריקא... ותירוצם אינו אמת... ורבינו ז"ל [זכרונו לברכה] אמר כי התירוץ הוא, דהנה מבואר בע"ח [בעץ חיים] שהתשעה גלגלים מקבלים מבחינת עיגולים, ובהעיגול אין בו מעלה ומטה, ומהאי טעמא הנה אותם בני אדם שהם כנגדנו למטה, הרי הרקיע שעליהם הוא למעלה בהשואה אחת עם הרקיע שעלינו, והארץ דשם היא מטה לגבי הרקיע שעליה.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.