ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Не произносят молитву "Таханун".

День рождения рабби Йосефа-Ицхака Шнеерсона, Предыдущего Любавического Ребе, в 5640 (1880) г.

В этот день, в 5687 году (1927) Ребе получил добрую весть о том, что освобождается из ссылки, куда был сослан после ареста и заточения в тюрьму за свою деятельность по укреплению Торы и еврейства.

Из письма рабби Йосефа-Ицхака: “В течение предстоящих двух дней Освобождения – 12 и 13-го Тамуза – следует организовать хасидский фарбренген ради материального и духовного блага и благословения, как установлено нашим первым отцом, Алтер Ребе (пусть память об этом святом праведнике послужит нам благословением для жизни в Мире Грядущем; да пребудет его душа в Тайных Высотах; да хранят нас его заслуги). На этом фарбренгене пусть беседуют друг с другом в духе братской любви об упрочнении установленных уроков изучения Торы. Я посылаю им свое благословение, чтобы Б-г благоволил им в материальном и духовном”.

יום חמישי יב תמוז, חג הגאולה (תש"ג)
שיעורים: חומש: בלק,חמישי עם פירש"י.
תהילים:סו-סט.
תניא: והנה מצות...'281' מיראה.

אין אומרים תחנון.

יום הולדת את כ"ק [כבוד קדושת] אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבינו] שליט"א [שיחי'[ה] לימים טובים ארוכים] בשנת תר"ם. יום בו נתבשר - בשנת תרפ"ז - שהוא חפשי מגלותו אשר הגלה - אחרי שהיה תפוס במאסר - על עבודתו בחיזוק התורה והיהדות.

ממכתב כ"ק [כבוד קדושת] אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבנו] שליט"א [שיחיה לימים טובים ארוכים]: בשני ימי הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבע"ל [הבאים עלינו לטובה] יתועדו אנ"ש [אנשי שלומינו], לטובה ולברכה בגשמיות וברוחניות, כאשר הוקבע מאת אבינו הראשון הוד כ"ק [כבוד קדושת] אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] רבינו הזקן זצוקללה"ה [זכר צדיק וקדוש לברכה לחיי העולם הבא] נבג"מ [נשמתו בגנזי מרומים] זי"ע [זכותו יגן עלינו]. בהתועדות זו ידברו אנ"ש [אנשי שלומינו] שיחיו איש את רעהו בשבת אחים בחיזוק קביעות שיעורי הלמוד, והנני שולח להם את ברכתי כי ישא השם פניו אליהם בגו"ר [בגשמיות ורוחניות].

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.