ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

В течение Трех Недель мы не произносим благословение "Шеэхеяну" даже в субботу.1

Сказано: "И построят Мне Святилище, и Я буду обитать среди них".2 "Среди них" (букв. – "в них") – это значит в каждом из народа Израиля, ибо в самой сокровенной глубине сердца каждого еврея находится святилище для Всевышнего (да будет Он благословен).

Место, где расположено святилище, всегда свято, даже во времена изгнания и опустошения. Как сказал рабби Аха (Мидраш "Шмот Раба", гл. 2): "Шхина никогда не покидает западную стену Храма". Любое опустошение ограничивается лишь разрушением зданий. То же – и в отношении личного святилища внутри каждого из народа Израиля: основа остается нетронутой и чистой, как сказано: "Я сплю, но сердце мое бодрствует".3 Мидраш объясняет: "Я сплю в отношении заповедей, но сердце мое бодрствует, готовое совершать добрые дела; я сплю в отношении праведных поступков, но сердце мое бодрствует для их выполнения". Любая форма духовного опустошения (да убережет нас от этого Всевышний) в народе Израиля - по аналогии с физическим разрушением зданий - существует лишь над фундаментом. Сам фундамент личного святилища всегда пребывает в состоянии святости.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Три Недели: период скорби с 17 Тамуза по 9 Ава, связанный с осадой Иерусалима и разрушением обoих иерусалимских Храмов.

2.

"Шмот", 25:8.

3.

Шир Аширим, 5:2.

שבת כא תמוז (תש"ג)
שיעורים: חומש: פנחס, שביעי עם פירש"י..
תהילים: קד-קה.
תניא: וביאור הענין... הוי' כו'.

אין מברכים שהחיינו בין המצרים ואפילו בשבת.

כתיב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם בתוך כאו"א [כל אחד ואחד] מישראל, שבכאו"א [שבכל אחד ואחד] מישראל תוכיות נקודת פנימית לבבו הוא מקדש לשבתו יתברך. והנה מקום המקדש גם בזמן הגלות והשימום קדוש הוא. וכדאיתא בשמות רבה פ"ב [פרשה ב'] א"ר [אמר רב] אחא לעולם אין השכינה זזה מכותל המערבי. וכל ענין השימום הוא בהבנינים, וכן הוא גם במקדש הפרטי שבכאו"א [שבכל אחד ואחד] מישראל, דהיסוד הוא שלם זך וטהור וכמ"ש [וכמו שכתוב] אני ישנה ולבי ער, ואיתא במד"ר [במדרש רבה] אני ישנה מן המצות ולבי ער לגמ"ח [לגמילות חסדים] אני ישנה מן הצדקות ולבי ער לעשותן, דכל ענין השימום, ר"ל [רחמנא ליצלן], שישנו בישראל הוא רק בדוגמת הבנינים שמחוץ להיסוד, אבל היסוד דמקדש הפרטי הוא בקדושתו.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.