ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Во время молитв "Шахарит" и "Минха" не произносят "Таханун".

Из записок моего отца: "Преимущество 15 Ава перед 15-м числом каждого из месяцев1 в том, что пятнадцатое число каждого месяца означает достижение полноты в раскрытии, но лишь принимающего начала.2 Однако 15 Ава свет в нем закреплен, поскольку духовный подъем в данном случае обратно пропорционален сокрушительному падению 9 Ава...

В этом заключен смысл высказывания "После 15 Ава сила солнца ослабевает". Язычники ведут счет по "дурному солнцу", чья сила убывает 15 Ава... Даже в большей степени, чем в дни Храма, когда все народы были подчинены царю Шломо. Тем более так будет в грядущие времена, когда "народы устремятся к Нему"3, в абсолютном самоотречении (битуль), ибо "дух нечистоты сметет Всевышний с лица земли". И, подобно этому, 15-го Ава сила солнца ослабевает..."

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

День полнолуния.

2.

Луна лишь отражает солнечный свет. Она не самостоятельный источник света, каковым является солнечный шар.

3.

Йешаяу, 2:2.

יום שני טו מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: עקב,שני עם פירש"י.
תהילים: עז-עח.
תניא: ה, ויעש...'214' שמבין הכל.א"א [אין אומרים] תחנון.

רושם אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי]: מעלת ט"ו באב על כל ט"ו בחדש, שזהו רק השלמות בהגילוי, אבל מ"מ [מכל מקום] היא רק בחינת מקבל, אבל בט"ו באב האור בה בקביעות, לפי שהעליה היא לפי ערך עוצם הירידה דת"ב [דתשעה באב]... וזהו תשש כחה של חמה, עכו"ם [עובדי כוכבים ומזלות] מונים לחמה בישא, ובט"ו תשש כו' במכל שכן מזמן הבית שהיו נכנעים לשלמה, כ"ש [כל שכן] לעתיד, ונהרו אליו, בבחינת ביטול לגמרי, ואת רוח הטומאה אעביר כו', ומעין זה בט"ו באב תשש כו'.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.