ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Во время молитвы "Минха" не произносят "Таханун".

14 Менахем-Ава 5701 (1941) г. исполнилось пятьдесят лет с того дня, как мой отец велел мне записывать все рассказаные им истории. Когда Цемах Цедек начал писать трактаты в области Талмуда и хасидской философии, Алтер Ребе сказал ему: "Укней леха хавер" ("Пробрети себе друга").1 Измени огласовки и читай "Векане леха хавер" ("Перо должно быть тебе другом")."

Мой отец однажды процитировал это изречение и объяснил: "И это - "перо сердца", то есть, каждую вещь, которую учишь, необходимо пережить”.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Авот", 1:6.

יום ראשון יד מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: עקב,ראשון עם פירש"י.
תהילים: עב-עו.
תניא: וזהו צדק...סלה אכי"רו.במנחה אין אומרים תחנון.

יד מנ"א [מנחם אב] תש"א - נמלאו חמשים שנה מיום שאמר לי אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] שאתחיל לרשום הסיפורים שמספר לי. כאשר התחיל הצ"צ [הצמח צדק] לכתוב בעניני נגלה וחסידות, אמר לו אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבנו] הזקן: וקנה לך חבר, וקנה [קוף בקמץ, נון בסגל] - לשון קולמוס - לך חבר. פעם אמר אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] בשם אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבינו] הזקן וקנה - לשון קולמוס - לך חבר, ופירש אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] קולמוס הלב, אז יעדער זאך וואס מ'לערענט זאל מען איבערלעבען.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.