ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Есть три типа размышления:1

1) Размышление во время учебы. После полного постижения идеи человек размышляет о ее глубине, пока ее "интеллектуальность" не начнет светиться.

2) Размышление перед молитвой. Смысл его – в ощущении жизненности изучаемой концепции (в отличие от ощущения интеллектуального элемента при размышлении во время учебы).

3) Размышление во время молитвы. Смысл его в том, чтобы ощутить Б-жественность, заключенную в изучаемой концепции.

Все эти три формы являются ступенями "лестницы чувств". Лишь благодаря милости Всевышнего по отношению к нам мы порой ощущаем Б-жественность спонтанно, безо всяких усилий с нашей стороны. Это происходит благодаря бесконечной Б-жественной сущности нашей души. Однако, с точки зрения служения своими силами – все три уровня необходимы.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Слово итбоненут можно перевести как "созерцание", "медитация".

יום שישי כ תמוז (תש"ג)
שיעורים: חומש: פנחס,שישי עם פירש"י.
תהילים:צז-קג.
תניא: ככה ממש... 'צד' האותיות'.

שלשה מיני התבוננות הם: א) התבוננות למודית, אחר שמבין הענין על בוריו, הוא מתבונן בעומק הענין ההוא, עד שהשכלי מאיר אצלו. ב) שקודם התפלה, ענינה הרגש חיות הענין שלמד ולא הרגש השכלי כמו בהתבוננות למודית. ג) שבתפלה, ענינה הרגש האלקות שבהענין שלמד. שלש אלה הם שליבות סולם ההרגשה ורק בחסדי השי"ת [השם יתברך] עמנו מרגישים לפעמים - דערהערט מען - ג-טליכקייט בלי שום עבודה כלל, והוא מפני מעלת העצמות שיש בנשמה, אבל מצד העבודה שבכח עצמו מוכרחים שלש הנ"ל [הנזכרים לעיל].

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.