ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Не произносят молитву "Таханун".

День рождения рабби Йосефа-Ицхака Шнеерсона, Предыдущего Любавического Ребе, в 5640 (1880) г.

В этот день, в 5687 году (1927) Ребе получил добрую весть о том, что освобождается из ссылки, куда был сослан после ареста и заточения в тюрьму за свою деятельность по укреплению Торы и еврейства.

Из письма рабби Йосефа-Ицхака: “В течение предстоящих двух дней Освобождения – 12 и 13-го Тамуза – следует организовать хасидский фарбренген ради материального и духовного блага и благословения, как установлено нашим первым отцом, Алтер Ребе (пусть память об этом святом праведнике послужит нам благословением для жизни в Мире Грядущем; да пребудет его душа в Тайных Высотах; да хранят нас его заслуги). На этом фарбренгене пусть беседуют друг с другом в духе братской любви об упрочнении установленных уроков изучения Торы. Я посылаю им свое благословение, чтобы Б-г благоволил им в материальном и духовном”.

יום חמישי יב תמוז, חג הגאולה (תש"ג)
שיעורים: חומש: בלק,חמישי עם פירש"י.
תהילים:סו-סט.
תניא: והנה מצות...'281' מיראה.

אין אומרים תחנון.

יום הולדת את כ"ק [כבוד קדושת] אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבינו] שליט"א [שיחי'[ה] לימים טובים ארוכים] בשנת תר"ם. יום בו נתבשר - בשנת תרפ"ז - שהוא חפשי מגלותו אשר הגלה - אחרי שהיה תפוס במאסר - על עבודתו בחיזוק התורה והיהדות.

ממכתב כ"ק [כבוד קדושת] אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבנו] שליט"א [שיחיה לימים טובים ארוכים]: בשני ימי הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבע"ל [הבאים עלינו לטובה] יתועדו אנ"ש [אנשי שלומינו], לטובה ולברכה בגשמיות וברוחניות, כאשר הוקבע מאת אבינו הראשון הוד כ"ק [כבוד קדושת] אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] רבינו הזקן זצוקללה"ה [זכר צדיק וקדוש לברכה לחיי העולם הבא] נבג"מ [נשמתו בגנזי מרומים] זי"ע [זכותו יגן עלינו]. בהתועדות זו ידברו אנ"ש [אנשי שלומינו] שיחיו איש את רעהו בשבת אחים בחיזוק קביעות שיעורי הלמוד, והנני שולח להם את ברכתי כי ישא השם פניו אליהם בגו"ר [בגשמיות ורוחניות].

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.