ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Мой отец (Ребе Рашаб) сказал: "В хасидизме "начало заключено в конце, а конец – в начале",1 что соответствует уровню игулим ("кругов"), где нет ни начала, ни конца. Но, при всем при том, главное – это порядок. Баал-Шем-Тов всегда придерживался определенного распорядка. Магид, его последователь, тоже был строг в этом отношении. Мой прапрадед – Алтер Ребе – тоже учил хасидов быть организованными. Об этом можно судить по его маамарим, письмам и составленным им нигуним. Каждый хасид мог приехать к Ребе в Лиозно, и позднее – в Ляды, лишь в установленное время и не имел права менять этот распорядок без разрешения Ребе. Для этого требовалась уважительная причина.

Ребе создал особый совет, который возглавлял его брат, рабби Йеѓуда-Лейб. Ему было поручено наблюдать за выполнением установленного распорядка. Рабби Довбер (сын Алтер Ребе) возглавлял совет по работе с молодежью".

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

См. 16 Адара I (Прим. 2).

שבת ז תמוז (תש"ג)
שיעורים: חומש: חוקת, שביעי עם פירש"י.
תהילים: לט-מג.
תניא: פרק יא. והנה... '176' בלבו.

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] אמר: חסידות איז נעוץ תחלתן בסופן וסופן בתחילתן, די דרגא פון עיגולים מבלי אשר ימצא ראש וסוף, אבער אחר כל זה איז דער עיקר איז סדר.

דער בעש"ט [בעל שם טוב] איז געווען א מסודר, דער מעזריטשער האט מדקדק געווען אויף סדר, און דער עלטער זיידע - רבינו הזקן - האט געלערענט חסידים זיי זאלען זיין מסודרים, דאס זעהט מען אין זיינע מאמרים, בריף, ניגונים. די חסידים וואס האבען געהאט א זמן קבוע אויף קומען אין ליאזנא - דערנאך אין ליאדי - האבען ניט געהאט קיין רשות בייטען דעם זמן אן א רשיון פון רבי'ן, אויף באקומען א רשיון האט מען געדארפט זאגען א טעם.

באם רבי'ן איז געווען א ועד מיוחד אויף פיהרען סדר החסידים ובראשו מהרי"ל [מורנו הרב ר' יהודה לייב] אחי רבינו, און א באזונדער ועד אויף אנפירען מיט חסידישע יונגעלייט ובראשו אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבנו] האמצעי.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.