ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Во время молитвы "Кабалат Шаббат" молитву "Ана бехоaх" ("Мы молим...") произносят шепотом.

"Уфрос алейну" ("И раскинь над нами...") во время вечерней субботней молитвы читают стоя.

В 5589 (1829) г. суббота главы "Бемидбар" приходилась на 5 Сивана. Перед зажиганием субботних свечей Цемах Цедек сказал маамар "Сеу эт рош … авотам".1 Следуя комментарию Ибн-Эзры, он объяснил слово сеу в значении подъема, вознесения, как во фразе "Ки тиса эт рош",2 и вывел в заключение, что служение отсвета души, облеченного в тело, возвышает голову (рош) и саму сущность души, как она есть свыше.3 В том же ключе он объяснил несколько стихов из Торы и высказываний из книги "Зогар" и Мидраша.

В эту же субботу, днем, Ребе сказал маамар "Веэйрастих ли леолам" и объяснение к нему, напечатанное в "Ликутей Тора". На следующий день, - первый день праздника, - он сказал маамар "Усефартем" и объяснение к нему, напечатанное в "Ликутей Тора". Во время праздничной трапезы второго дня Ребе сказал маамар "Веахoхма мэйайин тимацэй", что является вторым объяснением темы "Тиспeру хамишим йом", напечатанной в "Ликутей Тора".

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Бемидбар" 1:2.

2.

"Шмот" 30:12 (букв. "Когда поднимешь ты голову...").

3.

Термин "свыше" указывает на душу до ее спуска в материальный мир и тело, и на тот элемент души, который всегда остается свыше, не спускаясь в тело. Вообще, термин "свыше" относится к тем уровням, которые выше физической вселенной.

שבת ב סיון, מו לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: במדבר, שביעי עם פירש"י..
תהילים: י-יז.
תניא: ובירידתה... בשם שכינה.

אנא בכח - דקבלת שבת - אומרים בלחש.

ופרוש עלינו כו' - בקבלת שבת - בעמידה.

בשנת תקפ"ט חל ש"פ [שבת פרשת] במדבר ה' בסיון. קודם הדלקת נרות של שבת אמר הצ"צ [הצמח צדק] מאמר שאו את ראש גו' אבותם. פי' [פירוש] שאו כפירוש הראב"ע [הרב אברהם בן עזרא] מענין כי תשא את ראש. וביאור הענין שע"י [שעל ידי] עבודת הארת הנשמה שבגוף, נעשה עלי'[ה] בראש ועצם הנשמה כמו שהיא למעלה והסביר כמה פסוקים ומאמרי זהר ומדרש. בשבת בצהרים אמר רבינו הדרוש וארשתיך לי לעולם וביאורו שנדפסו בלקו"ת [בליקוטי תורה]. ביום א דחה"ש [דחג השבועות] אמר רבינו את הדרוש וספרתם לכם וביאורו - שנדפסו בלקו"ת [בליקוטי תורה] ביום השני דחה"ש [דחג השבועות] בסעודת יו"ט [יום טוב] אמר רבינו את הדרוש והחכמה מאין תמצא, והוא ביאור השני בענין תספרו חמשים יום הנדפס בלקו"ת [בליקוטי תורה].

 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.