ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Физический мир – это смесь гинунья, места встречи Б-га с человеком, избранным из всех творений, и гинат-эгоз, "орехового сада",1 а слово эгоз ("орех") имеет то же числовое значение, что и слово хейт ("грех"). Б-г дает человеку осознанную свободу выбора, чтобы тот мог сам избрать свой жизненный путь.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

См. Шир Аширим 6:11. Слово гинат ("сад") созвучно со словом гинунья ("место встречи"),

יום שישי ח סיון, אסרו חה"ש [בחו"ל] (תש"ג)
שיעורים: חומש: נשא, שישי עם פירש"י.
תהילים: מד-מח.
תניא: פרק ב. והנה... '154' אינו כן .

דער עולם הזה הגשמי איז א געמיש פון גינוניא של הקב"ה [הקדוש ברוך הוא] [א צוזאמענקונפט וואו השי"ת [ה' יתברך] כביכול קומט זיך צוזאמען מיט דעם אדם בחיר הנבראים] און גנת אגוז [בגימטריא חטא]. און השי"ת [ה' יתברך] גיט א בחירה חפשית צום מענשען, אז דער מענש קען זיך אליין אויסקלייבען א וועג אין לעבען.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.