ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Мы можем видеть, что Всевышний любил нашего отца Авраама главным образом из-за того, что "…он заповедал сыновьям своим и дому своему следовать путями Б-га".1 Йецаве ("заповедал") означает "связал", "соединил". То есть, великое служение Авраама во время его испытаний2 не может сравнится с тем, что он связывал других с Б-гом, то есть – наделял заслугами других.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Берейшит", 18:19.

2.

"Авот", 5:3.

יום ראשון ח תמוז (תש"ג)
שיעורים: חומש: בלק,ראשון עם פירש"י.
תהילים:מד-מח.
תניא: אבל האמת... כמ"ש במ"א.

מצינו דעיקר חבתו של הקב"ה [הקדוש ברוך הוא] לאברהם אע"ה [אבינו עליו השלום] הי'[ה] למען אשר יצוה - כפירושו יחבר - את בניו ואת ביתו. היינו דכל גודל עבודתו בהנסיונות אינו בערך לגבי הא דיצוה ויחבר אחרים, מה שיזכה אחרים.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.