ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Эффект любой заповеди привлекается благодаря аспекту макиф1 самих заповедей. Например, заповедь цдака – это всеобъемлющая заповедь, так, что все вообще заповеди называются именем цдака.2 По этой причине, весьма правильным было бы перед исполнением любой заповеди давать небольшое пожертвование, тем самым привлекая макиф в пними (букв. "внутренний аспект", то есть, в данном контексте, в эту конкретную заповедь). И, тем не менее, это лишь "ближний" макиф, в отличие от Торы, которая есть "дальний" макиф, и чье действие более возвышенно.3

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Вообще эзотерический термин макиф имеет много объяснений. В данном контексте наиболее подходящим значением представляется "общий", "всеобъемлющий", "всевключающий".

2.

В Иерусалимском Талмуде слово мицва ("заповедь") - без каких-либо дополнений - указывает на заповедь цдака. Согласно логике, вывод может быть следующим: если по отношению к заповеди цдака используется просто слово мицва, значит в этой заповеди есть некий аспект "мицвы вообще", что характеризует ее, как всеобъемлющую заповедь.

3.

Скорее всего, здесь имеется в виду изучение Торы, которое, подобно заповеди цдака, является всеобъемлющей заповедью. Возможное объяснение: если некая заповедь изучается в процессе изучения Торы, воздействие, оказываемое на эту заповедь изучением Торы, более велико, чем воздействие заповеди цдака, исполняемой перед каждой заповедью. Поскольку Тора – это более "удаленный" макиф по отношению к данной заповеди, чем цдака.

יום ששי ו תמוז (תש"ג)
שיעורים: חומש: חוקת, ששי עם פירש"י.
תהילים: לה-לח.
תניא: עד"מ... מדות כלל'.

המצות נמשכות ע"י [על ידי] המקיף שבמצות עצמם. מצות צדקה, עד"מ [על דרך משל], היא מצוה כוללת, אשר כל המצות נקראות בשם צדקה. ומהאי טעמא נכון במאד לתת קודם כל מצוה פרוטה לצדקה, שהוא המשכת המקיף בפנימי. ומ"מ [ומכל מקום] הוי מקיף הקרוב, משא"כ [מה שאין כן] תורה שהיא מקיף הרחוק ופעולתו נעלה יותר.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.