ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Мудрецы прошлого (да хранят нас их заслуги), которые были подобны ангелам1, уже определили, что исцеление души подобно исцелению тела.

Первый и решающий шаг – выяснить причину болезни: произошло ли это в результате огрубления, ожирения и развращения тела, или же причина – в ослаблении сил души, если она склонна к таким нежелательным вещам, как высокомерие, ложь и т.п, или, возможно, источником болезни явилась привычка, возникшая из-за неправильного воспитания или нездорового окружения.

Невозможно приступать к лечению, не выяснив, какое место поражено болезнью и какова причина заражения. Можно лишь дать общие предписания – как надлежит себя вести, что делать и чего избегать. А именно: “делать добро”2, выполняя заповеди, устанавливая время для изучения Торы и воспитывая в себе положительные качества, а также “избегать зла”3.

Но самое главное, однако, в том, что больной должен:

а) знать, что он болен, и горячо желать исцеления от своей болезни;

б) знать, что он может быть исцелен, и надеяться и верить абсолютной верой, что, с Б-жьей помощью, он будет здоров.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Намек на высказывание из Талмуда: “Если первые поколения подобны анеглам, тогда мы – люди…”

2.

Теилим, 34:15.

3.

Там же.

שבת טז סיון (תש"ג)
שיעורים: חומש: בהעלותך, שביעי עם פירש"י..
תהילים: עט-פב.
תניא: פרק ה. והנה...פרק ג].

כבר החליטו הראשונים כמלאכים זי"ע [זכותם יגן עלינו], אשר רפואת הנפש היא כרפואת הגוף.

לכל לראש צריך לסמן מקום החולי: אם הוא מצד שחומר גופו עב גס ומושחת, או שהחסרון הוא בכחות נפשו, שיש לה נטיות לענינים רעים כמו גאוה, שקר וכדומה, או שמקור החולי הוא בהרגילות, שמפני רוע החינוך או רוע הסביבה בא לרגילות רעות.

עד אשר לא יתבררו פרטי מקום החולי וסיבת אחיזת המחלה אי אפשר להתחיל ברפואתו, כי אם לסדר אופן הנהגה ישרה בכל הדברים במה שיעשה ובמה שימנע את עצמו מהם: בועשה טוב בקיום המצות קביעות עתים לתורה קנין מדות טובות, ובסור מרע. אמנם מה שנחוץ ביותר הוא שיעורר החולה בעצמו שני ענינים: א) לידע שהוא חולה ויכסוף וישתוקק להתרפאות מחליו. ב) הידיעה שיכול להתרפאות, והתקוה ובטחון גמור כי בעזה"י [בעזרת השם יתברך] יתרפא מחליו.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.