ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Служение человека должно сответствовать его характеру и присущим ему качествам. Кто-то, например, способен обрабатывать жемчуг или полировать драгоценные камни, но вместо этого выпекает хлеб. Смысл этой аллегории применительно к служению очевиден. Хотя выпечка хлеба - ремесло весьма необходимое, тем не менее ему это будет вменено в вину.

יום ששי  כה ניסן, עשרה לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: אחרי מות, ששי עם פירש"י.
תהילים: קיט, אשרי... מצוחתך מאד.
תניא: וגם להיות .. כמ"ש במ"א

העבודה היא בכל אדם לפי מהותו ומעלתו. מי שיש בידו לנקוב מרגליות או ללטוש אבנים טובות ועוסק בעבודת מלאכת אפית לחם, - ומובן דוגמת כ"ז [כל זה] בעבודה - הגם שהיא עבודה ומלאכה הנצרכת במאד, בכל זה לחטא יחשב לאיש ההוא.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.