ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Во время благословения, произносимого коаним, присутствующие (благословляемые) придерживаются следующего порядка.1 Когда коаним говорят "Йеварехеха" ("Благословит тебя"), все держат головы прямо. Когда коаним произносят имя Всевышнего, все поворачивают головы вправо (по отношению к коаним – влево). Когда коаним произносят "Вэйишмереха" ("и охранит тебя"), все держат головы прямо. Когда коаним произносят "Йаэйр" ("будет благосклонен к тебе"), все поворачивают головы влево (по отношению к коаним – вправо) и т.д. Когда коаним произносят "Шалом" ("мир"), все держат головы прямо.

"Рибоно шел олам" ("Властелин мира!..") говорят только во время пения коаним, так как необходимо слушать произносимые ими слова благословения. Пока коаним поют, прежде чем произнести “Вейасейм” (“И пошлет…”), все читают отрывок от "Рибоно шел олам" до "Йосеф-ацадик" ("...Йосефа-праведника..."). Пока коаним поют, прежде чем произнести "Леха" ("...тебе..."), все читают отрывок от "Веим" ("А если...") до "Элиша". Пока коаним поют, прежде чем произнести "Шалом" ("...мир"), все читают отрывок от "Ухшейм" ("И подобно тому...") до "Летова" ("...к добру"). Как только коаним заканчивают произносить слово "Шалом", все говорят "Ветишмерейни утеханейни ветирцейни" ("И охрани меня, и будь милостив ко мне и благосклонен").

"Адир бамаром" ("Всесильный, обитающий в высотах...") произносят после того, как ответят амен. Лицо при этом еще должен покрывать талит.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

См. Сидур "Теилат Ашем".

יום חמישי ז סיון, ב דחה"ש [בחו"ל] (תש"ג)
שיעורים: חומש: נשא, חמישי עם פירש"י.
תהילים: לט-מג.
תניא: שער היחוד.. כולא חד .

נשיאות כפים: כשאומרים תיבת יברכך - המתברך ראשו באמצע. ה' - מיסב ראשו לימינו, שהיא שמאל המברך. וישמרך - באמצע. יאר - לשמאלו שהיא ימין המברך וכו'. שלום - ראשו באמצע. אמירת רבש"ע [רבונו של עולם] - בשעה שהכהנים מנגנים דוקא, אבל כשאומרים התיבות צריך לשמוע. כשמנגנים ל"וישם" אומרים רבוש"ע [רבונו של עולם]... הצדיק. כשמנגנים לתיבת "לך" - ואם... אלישע. ל"שלום" - וכשם... לטובה. כשאומרים "שלום" - אומרים "ותשמרני ותחנני ותרצני". אדיר במרום אומרים אחר ענית אמן כשעדיין הטלית על פניו.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.