ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Наши мудрецы сказали: "Человек должен прощаться с другом только словами еврейского закона (двар алаха)". Наши предки, святые Ребе, объясняли: "Прощальное слово должно быть таким учением из Торы, которое превращает слушающего в "того, кто продвигается" (меалейх). Продвижение (илух)1 означает подъем от уровня к уровню, восхождение за восхождением. И здесь проявляется преимущество души над ангелами, ибо такое величайшее восхождение достигается путем оказания блага другому: материального и особенно духовного.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Слово алаха однокоренное со словами меалейх и илух.

יום שלישי ו אייר, כא לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: אמור, שלישי עם פירש"י.
תהילים: לה-לח.
תניא: והנה ככל... '130' באריכות.

אמרז"ל [אמרו רבותינו זכרונם לברכה]: אל יפטר אדם מחברו אלא מתוך דבר הלכה, ופירשו הוד כ"ק [כבוד קדושת] אבותינו רבותינו הקדושים, אזא דבר תורה וואס מאכט איהם - דעם הערער - פאר א מהלך. ענין ההילוך הוא לעלות מדרגא לדרגא בעילוי אחר עילוי, מעלת הנשמות על מעלת המלאכים, דעלי'[ה] זו היא ביותר ע"י [על ידי] עבודה בפועל טוב, טאן א טובה א אידען בגשמיות בכלל וברוחניות בפרט.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.