ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Афтара в субботу, когда глава "Кдошим" читается отдельно: "Вайеи девар... алидрош оти" ("И было слово..." Йехезкель, 20:1-20).

Перед молитвой "Авдала" нельзя даже пить воду.

Любые черты характера, пусть и не самые лучшие и даже просто плохие, по определению, можно использовать в служении Всевышнему в соответствии с Торой. Так, например, цадик рабби Мешулам-Зуся из Аннополя, благословенна память о нем, говорил, что и у вора можно научиться нескольким путям служения Б-гу: вор работает тихо, чтобы об этом не знали другие; он готов рисковать собой; для него очень важны даже мелочи; он прилагает великие усилия; он ловок и расторопен; он уверен и надеется; не добившись успеха с первого раза, он будет пробовать еще и еще.

שבת ג אייר, יח לעומר (תש"ג)
הפטורה : ויהי דבר גו' הלדרוש אותי.
שיעורים: חומש: קדושים, שביעי עם פירש"י..
תהילים: יח-כב.
תניא: פרק מה. עוד יש... כמ"ש במ"א.

אין שותים מים קודם הבדלה.

כל המדות, אף גם המדות הלא טובות, או גם רעות על פי תוארם ושמותיהם, אפשר להשתמש בהם לעבודת ה' ע"פ [על פי] התורה. וכמו שהרה"צ [שהרב הצדיק] ר' משולם זוסיא זצ"ל [זכר צדיק לברכה] מהאניפאליא למד כמה דרכים בדרכי העבודה מגנב: א) הצנע לכת ב) מעמיד עצמו בסכנה ג) דבר היותר קטן חשוב כדבר גדול ד) עמל בטרחא גדולה ה) זריזות ו) בוטח ומקוה ז) אם לא הצליח בפעם הראשונה חוזר הרבה פעמים.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.