ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Физический мир – это смесь гинунья, места встречи Б-га с человеком, избранным из всех творений, и гинат-эгоз, "орехового сада",1 а слово эгоз ("орех") имеет то же числовое значение, что и слово хейт ("грех"). Б-г дает человеку осознанную свободу выбора, чтобы тот мог сам избрать свой жизненный путь.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

См. Шир Аширим 6:11. Слово гинат ("сад") созвучно со словом гинунья ("место встречи"),

יום שישי ח סיון, אסרו חה"ש [בחו"ל] (תש"ג)
שיעורים: חומש: נשא, ששי.
תהילים: מד-מח.
תניא: פרק ב. והנה... '154' אינו כן .

דער עולם הזה הגשמי איז א געמיש פון גינוניא של הקב"ה [הקדוש ברוך הוא] [א צוזאמענקונפט וואו השי"ת [ה' יתברך] כביכול קומט זיך צוזאמען מיט דעם אדם בחיר הנבראים] און גנת אגוז [בגימטריא חטא]. און השי"ת [ה' יתברך] גיט א בחירה חפשית צום מענשען, אז דער מענש קען זיך אליין אויסקלייבען א וועג אין לעבען.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.