ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Сказано: "Если по установлениям Моим будете идти".1 Наши мудрецы объясняют слово им ("если"), как выражение просьбы2 - "О, если бы вы следовали Моим установлениям!" Мольба Всевышнего к Израилю, чтобы он берег Тору, по сути своей помогает человеку и дает ему возможность проявлять твердость, выбирая добро. Более того, "...по установлениям Моим будете идти" означает, что душа становится "идущей" (поднимающейся).

* * *

С приходом Машиаха раскроется все величие качеств прямодушия и чистосердечности в служении простых людей, которые молятся и читают псалмы с простой искренностью.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Ваикра" 26:3.

2.

"Авода Зара" 5a.

שבת כד אייר, לט לעומר (תש"ג)
מברכים ר"ח [ראש חדש] סיון. אמירת כל התהילים בהשכמה. יום התוועדות. לשלישי עולה הבעל קורא, ומעצמו. אומרים אב הרחמים.
שיעורים: חומש: בחוקתי, שביעי עם פירש"י.
תהילים: קיג-קיח. לא שכחתי
תניא: פרק נא. והנה.. בתולדתו כנ"ל.

אם בחוקותי תלכו, אם זה הוא לשון תחנונים כמרז"ל [כמאמר רבותינו זכרונם לברכה], שכוונתו הלואי בחוקותי תלכו. וזה שהקב"ה [שהקדוש ברוך הוא] כביכול, מתחנן לפניהם שישמרו את התורה, זה עצמו מסייע ונותן כח לאדם שיעמוד בבחירתו הטובה. ועוד זאת אשר בחוקותי תלכו דנעשית הנשמה מהלך.

------------------------

בביאת המשיח תתגלה מעלת הפשיטות והתמימות שיש בעבודתם של אנשים פשוטים שמתפללים ואומרים תהלים בתמימות.

 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.