ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Во время молитвы "Кабалат Шаббат" молитву "Ана бехоaх" ("Мы молим...") произносят шепотом.

"Уфрос алейну" ("И раскинь над нами...") во время вечерней субботней молитвы читают стоя.

В 5589 (1829) г. суббота главы "Бемидбар" приходилась на 5 Сивана. Перед зажиганием субботних свечей Цемах Цедек сказал маамар "Сеу эт рош … авотам".1 Следуя комментарию Ибн-Эзры, он объяснил слово сеу в значении подъема, вознесения, как во фразе "Ки тиса эт рош",2 и вывел в заключение, что служение отсвета души, облеченного в тело, возвышает голову (рош) и саму сущность души, как она есть свыше.3 В том же ключе он объяснил несколько стихов из Торы и высказываний из книги "Зогар" и Мидраша.

В эту же субботу, днем, Ребе сказал маамар "Веэйрастих ли леолам" и объяснение к нему, напечатанное в "Ликутей Тора". На следующий день, - первый день праздника, - он сказал маамар "Усефартем" и объяснение к нему, напечатанное в "Ликутей Тора". Во время праздничной трапезы второго дня Ребе сказал маамар "Веахoхма мэйайин тимацэй", что является вторым объяснением темы "Тиспeру хамишим йом", напечатанной в "Ликутей Тора".

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Бемидбар" 1:2.

2.

"Шмот" 30:12 (букв. "Когда поднимешь ты голову...").

3.

Термин "свыше" указывает на душу до ее спуска в материальный мир и тело, и на тот элемент души, который всегда остается свыше, не спускаясь в тело. Вообще, термин "свыше" относится к тем уровням, которые выше физической вселенной.

שבת ב סיון, מו לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: במדבר, שביעי עם פירש"י..
תהילים: י-יז.
תניא: ובירידתה... בשם שכינה.

אנא בכח - דקבלת שבת - אומרים בלחש.

ופרוש עלינו כו' - בקבלת שבת - בעמידה.

בשנת תקפ"ט חל ש"פ [שבת פרשת] במדבר ה' בסיון. קודם הדלקת נרות של שבת אמר הצ"צ [הצמח צדק] מאמר שאו את ראש גו' אבותם. פי' [פירוש] שאו כפירוש הראב"ע [הרב אברהם בן עזרא] מענין כי תשא את ראש. וביאור הענין שע"י [שעל ידי] עבודת הארת הנשמה שבגוף, נעשה עלי'[ה] בראש ועצם הנשמה כמו שהיא למעלה והסביר כמה פסוקים ומאמרי זהר ומדרש. בשבת בצהרים אמר רבינו הדרוש וארשתיך לי לעולם וביאורו שנדפסו בלקו"ת [בליקוטי תורה]. ביום א דחה"ש [דחג השבועות] אמר רבינו את הדרוש וספרתם לכם וביאורו - שנדפסו בלקו"ת [בליקוטי תורה] ביום השני דחה"ש [דחג השבועות] בסעודת יו"ט [יום טוב] אמר רבינו את הדרוש והחכמה מאין תמצא, והוא ביאור השני בענין תספרו חמשים יום הנדפס בלקו"ת [בליקוטי תורה].

 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.