ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Не произносят "Цидкатха".

Тот, кто перед утренней молитвой читает молитву Шма, чтобы выполнить обязанность ее произнесения в положенное время, должен повторить три последних слова "Ани Ашем Элокейхем" ("Я - Всевышний, Б-г ваш...") - как и в случае, если человек молится без миньяна - и закончить словом "эмет" ("истинно"). Когда "Шма" произносят, надев тфиллин Рабейну Там или Шимуша Раба,1 последних три слова не повторяют, но "эмет" говорят.

В Лаг-Баомер, примерно в 5604 (1844) г., Цемах Цедек рассказал следующее учение Баал-Шем-Това: "Сказано: "Ибо будете вы (Израиль) землей желанной..."2 Как величайшие из ученых никогда не обнаружат пределы огромных природных ресурсов, которые Всемогущий скрыл в недрах земли (ибо "все - из земли"3), так никто и никогда не найдет предела тем великим сокровищам, которые таятся в евреях - "земле, желанной Б-гом"."

"Я хочу сделать евреем такими, чтобы они принесли урожай, на какой способна "земля, желанная Б-гом", - сказал в завершение Баал-Шем-Тов.4

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

См. 19 Менахем-Ава.

2.

Малахи, 3:12.

3.

Коелет, 3:20.

4.

См. 2 Элула.

שבת יז אייר לב לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: בהר, שביעי עם פירש"י..
תהילים: פג-פז.
תניא: והנה... '138' אהבת ה'.

א"א [אין אומרים] צדקתך.

בק"ש [בקריאת שמע] שיש אומרים בבוקר - קודם התפלה - כדי לצאת חובת ק"ש [קריאת שמע] בזמנה, ג"כ [גם כן] כופלים ג' התיבות, ומסיימים בתיבת "אמת". בק"ש [בקריאת שמע] דתפילין דר"ת [דרבינו תם] ושמ"ר [ושמושא רבה] אין כופלים, אבל אומרים "אמת".

ל"ג בעומר שנת תר"ד - לערך - סיפר הצ"צ [הצמח צדק] תורת הבעש"ט [הבעל שם טוב]: עס שטעהט כי תהיו אתם ארץ חפץ אמר ה' צבאות. אט אזוי ווי די גרעסטע חכמים וועלען אייביג ניט דערגיין די גרויסע, טבעיות'דיגע אוצרות, וועלכע השי"ת [השם יתברך] האט טובע געווען בארץ, אז הכל הי'[ה] מן העפר, אט אזוי קען קיינער ניט דערגיין די גרויסע אוצרות וואס ליגען אין אידען, וואס זיי זיינען דעם אויבערשטענס ב"ה [ברוך הוא] ארץ חפץ. וסיים הבעש"ט [הבעל שם טוב]: איך וויל מאכען פון אידען, אז זיי זאלען געבען דעם יבול, וואס דעם אויבערשטענס ב"ה [ברוך הוא] א ארץ חפץ קען געבען.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.